Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 7
previous Lớp Ba 6Lớp Ba 8 next
Ban khen danh dự
Trần Văn Tánh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Trần Văn Tánh
2 - Trần Kim
3 - Nguyễn Quốc Dũng
1 - Đào Vĩnh Thọ
2 - Trần Kim
3 - Trần Quốc Linh
1 - Trần Văn Tánh
2 - Đoàn Thái Bình
3 - Đào Vĩnh Thọ
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Trần Văn Tánh
2 - Trần Kim
3 - Nguyễn Minh Tuấn B
1 - Trần Kim
2 - Trần Văn Tánh
3 - Nguyễn Giang
1 - Nguyễn Quốc Dũng
2 - Trần Kim
3 - Võ Tri Tâm
PHÁP-VĂN
1 - Trần Văn Tánh
2 - Nguyễn Quốc Dũng
3 - Lê Minh Trí
68-69_ba-7-p1
Hàng 6  
message Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Anh Vỹ, Điều Hoàng Phúc, Lê Minh Trí, Quách Hồng Hạo, Quách Hồng Hào.
Hàng 5  
Võ Tri Tâm, Lê Minh Mẫn, Đào Vinh Thọ, message Phạm Mạnh Đạt, message Phạm Minh Thịnh, message Đoàn Thái Bình, Nguyễn Duy Thạch.
Hàng 4  
Phạm Chi Lăng, Dương Quang Trung Sỹ, message Nguyễn Thế Nam, Lâm Thi Miễng, Đoàn Hữu Tâm, Trần Văn Tánh, Lâm Phi Hải, Nguyễn Hữu Lộc.
Hàng 3  
Huỳnh Dức Nguyên, message Trần Quốc Linh, Nguyễn Trần Thanh Phơn, Huỳnh Tư, message Lê Hoàng Dũng, message Võ Kim Luông, message Trần Tấn Trung, Cao Sĩ Tuấn, message Trần Kim.
Hàng 2  
Âu Nguyên Định, Lưu Phụng Hoàng Dũng, Trần Minh Phước, Nguyễn Minh Phụng, Võ Phước Thành, Đỗ Quốc Khải, message Nguyễn Minh Nghĩa, Nguyễn Quang Minh, message Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Minh Tuấn.
Hàng 1  
Vũ Quốc Đạt, Võ Thanh Hùng, Nguyễn Thành Vinh, Trần Thi, message Lê Thanh Cường, Vũ Bá Đức, Đỗ Trọng Thắng, message Vũ Quốc Thuần, Nguyễn Giang, message Lê Công Dũng, Nguyễn Quang Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 6Lớp Ba 8 next