Taberd.org Lasan Taberd
   

Lịch sử

 Vài dòng lịch sử
 Ngược dòng thời gian
Quí vị Hiệu Trưởng
Đấng sáng lập
Đấng sáng lập trường Taberd
LM Henri-Mari Thérèse Alexandre Juhel des Isles de Kerlan
Sinh ngày: 13 tháng Giêng năm 1844, tại Angers, Pháp
Thụ phong Linh mục: 15 tháng Sáu năm 1867
Rời Pháp tới Việt Nam: 16 tháng Tám năm 1867
Cha sở họ Sài Gòn: năm 1871
Thành lập trường Taberd với tài sản riêng năm 1874
Qua đời: 27 tháng Ba năm 1877
Các Hiệu trưởng
Quí vị Hiệu Trưởng Lasan Taberd 1874-1976
1. LM De Kerlan 1874-1877
2. LM Joubert 1877-1879
3. LM Provost 1979-1884
4. LM Joubert 1884-1887
5. LM Mossard 1887-1890
6. SH Louis 1890-1898
7. SH Xavier-Ernest 1898-1904
8. SH Amet 1904-1909
9. SH Dominique-Mie 1909-1916
10. SH Christophe 1916-1920
11. SH Divy-Joseph 1920-1926
12. SH Dominique-Mie 1926-1933
13. SH Divy-Joseph 1933-1934
14. SH Dosithée-Urbain 1934-1938
15. SH Émilien 1938-1940
16. SH Domicé Rogatien 1940-1942
17. SH Divy-Joseph 1942-1943
18. SH Donatien Jules 1943-1946
19. SH Dosithée-Urbain 1946-1947
20. SH Veant 1947-1951
21. SH Cyprien Gẫm 1951-1954
22. SH Aloysius Minh 1954-1957
23. SH Bernard Bường 1957-1960
24. SH Cyprien Gẫm 1960-1961
25. SH Adrien Hóa 1961-1964
26. SH Félicen Lương 1964-1967
27. SH Désiré Nghiêm 1967-1971
28. SH Félicen Lương 1971-1975
29. SH Casimir Chức 1975-1976
Trích kỷ yếu Lasan Taberd 1974