Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 8
previous Lớp Ba 7Lớp Ba 9 next
Ban khen danh dự
Lý Văn Vinh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Tiến Minh
3 - Huỳnh Hồng Tâm
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Nam Huân
3 - Trương Chức Kiệt
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Tiến Minh
3 - Huỳnh Hồng Tâm
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Trương Ngọc Tuấn
2 - Nguyễn Tiến Minh
3 - Nguyễn Nam Huân
1 - Lý Văn Vinh
2 - Nguyễn Nam Huân
3 - Nguyễn Ngọc Dũng
1 - Trần Ngọc Liêm
2 - Lý Văn Vinh
3 - Đinh Quốc Hùng
PHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Tiến Minh
2 - Huỳnh Hồng Tâm
3 - Lý Văn Vinh
68-69_ba-8-p1
Hàng 5  
Nguyễn Tấn Hiệu, Trần Đắc Thắng, message Trương Chức Kiệt, message Nguyễn Thiên Phú, Vũ Anh Tuấn, Lê Kim Hoàng Huy Hà, Nguyễn Văn Hùng, Đinh Quốc Hùng.
Hàng 4  
Lý Văn Vinh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Minh Hải, Trương Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Nhựt, Nguyễn Tiến Minh, message Lâm Ngọc Minh, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Xuân Thuận, Trần Văn Đức, Trần Đặng Đức.
Hàng 3  
message Trần Quang Anh, Nguyễn Hữu Trí, message Mai Trung Nghĩa, Đoàn Dinh Hai, message Trần Đức Hùng, Nguyễn Duy Khánh, Đổ Anh Dũng, message Bùi Thiện Thu, Nguyễn Nam Huấn, Tạ Văn Kiên, Nguyễn Thành Hải, Nguyễn Ngọc Dũng.
Hàng 2  
Huỳnh Phi Hùng, Lê Diệp Sỹ, Nguyễn Nhạc, message Trần Văn, Nguyễn Minh Tuấn, Dương Tùng, Lê Tiên Dũng, message Nguyễn Kim Bang, message Đổ Khánh Tồn Phong, message Lê Tiên Đạt, message Trương Ngọc Tuấn, Lư Ứng Quang, message Phan Đức Trung.
Hàng 1  
message Huỳnh Anh Kiệt, Huỳnh Hồng Phong, message Lê Văn Thanh, message Nguyễn Đình Song Nguyên, Nguyễn Quốc Nam, Trần Ngọc Liêm, Trương Thanh Tùng, message Trần Phương Ngôn, Võ Ngọc Kim, Huỳnh Hồng Tâm, Huỳnh Anh Dũng, message Mai Tiến Dũng, Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Anh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 7Lớp Ba 9 next