Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 9
previous Lớp Ba 8Lớp Ba 10 next
Ban khen danh dự
Nghiêm Quốc Anh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Lê Trần Lộc
3 - Lê Vĩnh Sơn
1 - Lê Trần Lộc
2 - Nghiêm Quốc Anh
3 - Lê Vĩnh Sơn
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Nguyễn Vũ Chánh
3 - Đặng Phú Hiền
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Lê Trần Lộc
3 - Ngô Huấn Anh Tuấn
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Lê Duy
3 - Lê Trần Lộc
1 - Nguyễn Tấn Hồng
2 - Đổng Chẩy Tự Vị Quang
3 - Quách Ly Đạt
PHÁP-VĂN
1 - Nghiêm Quốc Anh
2 - Lê Vĩnh Sơn
3 - Nguyễn Đại Nghĩa
68-69_ba-9-p1
Hàng 5  
Tạ Thanh Xuân, Nguyễn Thiên, Lý Minh Hải, Phan Văn Sơn, Lê Trấn Lộc, Ngô Văn Hiển, Quách Ly Đạt, Trần Ngọc Tiên, Đổng Chẩy Tự Vị Quang.
Hàng 4  
Phùng Tất Đạt, 2Passed away Nguyễn Vũ Chánh, Nguyễn Hữu Trí, Trịnh Kiến Vân, Trần Quốc Túy, Nguyễn Bảo Anh, message Huỳnh Quang Khôi, Tất Hoàng Bửu Lộc, message Nguyễn Đức Lân, message Trương Nhuận Nam, Nguyễn Hữu Thọ.
Hàng 3  
message Võ Mạnh Hùng, Bùi Nguyên Quân, Lê Nguyên Tuân, Mai Sơ Khải, Trần Văn Thành, Nguyễn Thành Phi, Ngô Binh Luân, message Trần Quốc Công Khanh, Lưu Nghi, Trần Công Thùy, message Nguyễn Đại Nghĩa.
Hàng 2  
Nguyễn Sĩ Liêm, Bùi Kinh Luân, message Trịnh Hiếu, Tạ Quốc Dũng, Hà Gia Thuận, Lê Vĩnh Sơn, message Nguyễn Ngọc Tiên, Nguyễn Huy Thông, message Lê Duy, Nguyễn Trí Tình, Đặng Phú Hiền, Lê Phú Quý, message Ngụy Ngọc Nhơn.
Hàng 1  
message Đổ Thành Kiệt, message Nguyễn Tấn Hồng, message Nguyễn Quân, message Ngô Huấn Anh Tuấn, Tô Văn, Lê Minh Hoàng, Trần Hữu Định, message Nghiêm Quốc Anh, Lý Chi Phát, message Lê Mộng Chương, message Vũ Thanh Huấn, Nguyễn Tuân.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 8Lớp Ba 10 next