Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 10
previous Lớp Ba 9Lớp Ba 11 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Trường Sơn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Tuấn Khanh
2 - Aruna Salam
3 - Nguyễn Trường Sơn
1 - Nguyễn Phương Hoài
2 - Nguyễn Tuấn Khanh
3 - Nguyễn Nam Hùng
1 - Nguyễn Phước Hải
2 - Nguyễn Tuấn Khanh
3 - Nguyễn Hải Nam
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tuấn Khanh
2 - Aruna Salam
3 - Nguyễn Trường Sơn
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Nguyễn Tuấn Khanh
3 - Nguyễn Thiện Hòa
1 - Nguyễn Trường Sơn
2 - Aruna Salam
3 - Nguyễn Trọng Khang
PHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Tuấn Khanh
2 - Nguyễn Trường Sơn
3 - Trương Minh Quang
68-69_ba-10-p1
Hàng 5  
Hồ Ngọc Long, Vũ Thế Toàn, message Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Văn Kỳ Sơn, message Đinh Chấp Trung, Lê Quang Minh, message Bạch La Dũng, Nguyễn Duy Long.
Hàng 4  
Nguyễn Thế Sơn, message Đoàn Tất Đức, Trần Quốc Bình, Trương Minh Quang, Châu Đốc, Trần Trọng Hiếu, message Phạm Quốc Anh, Nguyễn Tuấn Lang, message Nguyễn Tấn Tới, Nguyễn Trọng Khang.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Sơn, Lưu Chí Thông, Phan Nhất Phàm, Nguyễn Hữu Hòa, Dương Văn Tài, message Nguyễn Thanh Vít, Nguyễn Thanh Bạch, Nguyễn Anh Hùng, Kiều Kim Hùng, message Hầu Mạc Thịnh, Aruna Salam.
Hàng 2  
Vương Tuấn Hiển, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thiên Hòa, message Nguyễn Hữu Quốc Thuận, Nguyễn Lê Pha, message Nguyễn Hải Nam, Hà Qui Trí, Phạm Nguyên Khiêm, Nguyễn Hoàng Trọng, Phạm Công Đức, message Hồ Thanh Tuấn, Nguyễn Ngọc Trung.
Hàng 1  
Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Phước Hải, Nguyễn Phương Hoài, Phạm Quốc Dũng, Trần Anh Linh, message Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Tuấn Khanh, message Bùi Ngọc Chi Nhân, Nguyễn Trí Đức, Bùi Quí Vinh, Nguyễn Chí Đức, Chung Quốc Tinh, Nguyễn Trường Sơn.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 9Lớp Ba 11 next