Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 11
previous Lớp Ba 10
Ban khen danh dự
Lê Bá Tùng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Minh Thiện
2 - Lê Bá Tùng
3 - Nguyễn Khoa Hậu
1 - Trần Tuấn Tài
2 - Trần Minh Tâm
3 - Nguyễn Công Mạnh
1 - Lê Bá Tùng
2 - Nguyễn Minh Thiện
3 - Trần Tuấn Tài
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Trần Tuấn Tài
2 - Trần Minh Tâm
3 - Nguyễn Chí Cang
1 - Nguyễn Công Mạnh
2 - Trần Ngọc Hoàng
3 - Nguyễn Phát Minh
1 - Trần Thanh Tâm
2 - Nguyễn Minh Thiện
3 - Lê Bá Tùng
PHÁP-VĂN
1 - Trần Tuấn Tài
2 - Nguyễn Minh Thiện
3 - Trần Minh Tâm
68-69_ba-11-p1
Hàng 5  
Lê Quang Trinh, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Quang Tuấn, Lai Quốc Thắng, Nguyễn Thành Tài, message Trần Lê Cường, message Vũ Di Sơn, Trần Thanh Tâm, Nguyễn Minh Chánh, message Nguyễn Duy Danh.
Hàng 4  
Đổ Anh Vũ, Nguyễn Minh Thiên, message Lê Tuấn Kiệt, Trần Văn Trúc, Đoàn Bảo Lộc, Nguyễn Khoa Hậu, Lê Bá Tùng, message Lê Minh Tuấn, Nguyễn Tiến Lê, Nguyễn Tài, message Phạm Năng Tỉnh.
Hàng 3  
Tiên Thiên Lương, Đặng Bạch Vân, Lâm Quốc Việt, Ngô Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Sang, Nguyễn Hoàng Nam, message Nguyễn Bửu Lộc, Trần Tuấn Tài, Võ Văn Sáu, message Nguyễn Phát Minh.
Hàng 2  
Huỳnh Chí Cang, message Trần Minh Tâm, Trần Việt Long, message Ngô Hồng Nhựt, Phạm Thắng Không Gian, Dương Tâm Dung, Nguyễn Công Mạnh, Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hiệp, Trần Hoàng Lâm, message Phan Huy Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, (André).
Hàng 1  
Ngô Cảnh Trung, Phạm Hùng Tâm, Lê Phú Hải, Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Hữu Chí, Phạm Huy Cơ, Dương Dung Hưng, Nguyễn Thanh Lý, Dương Tâm Hậu, Ngô Hữu Danh, message Lý Phước Nghĩa, Nguyễn Anh Tuấn, message Nguyễn Minh Châu.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 10