Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-7
previous Lớp 8-6Lớp 8-8 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Thái Sơn
2 - Trần Thanh Tùng
3 - Nguyễn Quốc Huy
1 - Lưu Linh Lợi
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Hoàng Vĩnh Chúc
1 - Nguyễn Thái Sơn
2 - Nguyễn Phước Hà
3 - Đỗ Quang Hiển
PHÁP-VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Nguyễn Thái Sơn
2 - Lê Thanh Cần
3 - Nguyễn Phước Hà
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Nguyễn Thái Sơn
3 - Phạm Thành Út
1 - Phạm Thành Út
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Hoàng Vĩnh Chúc
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Nguyễn Thái Sơn
3 - Phạm Thành Út
1 - Lê Thanh Cần
2 - Hoàng Vĩnh Chúc
3 - La Thu Chinh
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Phạm Thành Út
3 - Trần Thanh Tùng
THỂ DỤC
1 - Nguyễn Phước Hà
2 - Hoàng Vĩnh Chúc
3 - La Hoàng Tòng
72-8-7-ed
Hàng 5  
message Trần Xuân Hồng, message Nguyễn Công Sơn, message Tô Thành Sơn, message Trịnh Quang Linh, Huỳnh Văn Minh, Lê Xuân Sơn, message Nguyễn Đức Hoàng, Hồng Hiếu Nam, Lưu Ngọc Quang, message Trần Phương Bình, message Hoàng Đình Hiệp, message Trần Nhật Tiến, message Đỗ Mạnh Hùng.
Hàng 4  
message Trần Đình Hoàng, Nguyễn Đắc Chí, Ngô Hồng Hải, message Huỳnh Tuyết Cầu, message Nguyễn Thanh Hoàng, message Nguyễn Công Hiệp, 2Passed away Châu Thiên Bửu, Hồ Thanh Sơn, Thái Phi Sơn, message Đinh Chuẩn, message Nguyễn Huỳnh Phước, Nguyễn Minh Hồng.
Hàng 3  
Passed away Lưu Linh Lợi, message La Hoàn Tòng, Lâm Kỳ Trân, message Nguyễn Trịnh Lương, message Lê Minh Ngọc, message Nguyễn Thái Sơn, Trần Thanh Tùng, message Nguyễn Hoàng Tuấn, message Nguyễn Minh Tân, message Lưu Phong Thanh, message Lê Thanh Cần, message Nguyễn Quốc Huy.
Hàng 2  
message Trần Cảnh Sinh, message Nguyễn Quang Sơn, message Lý Minh Sơn, message Trịnh Kiên Chi, message Đỗ Quang Hiển, 1Passed away Phạm Thành Út, Vũ Văn Hà, Ngô Hoàn Việt, message Hoàng Vĩnh Chúc, Võ Thành Nhơn, message Nguyễn Phước Hải (Hà), message Trần Trung Hiệp, message Nguyễn Hữu Tương, message Ngô Xuân Thiện.
Hàng 1  
message Bùi Hữu Khanh, message Phạm Hoàn Vũ, message Nguyễn Văn Chương, message Nguyễn Anh Tuấn, message Trần Hữu Tùng, message Lưu Thành Hiếu, message Nguyễn Hoàng Hải, Dương Ngọc Cẩm, message La Thu Chinh, message Thái Phi Khanh, message Trần Thanh Quang, Lê Chí Hiếu, Lê Đình Phong, message Nguyễn Mạnh Sa.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-6Lớp 8-8 next