Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-8
previous Lớp 8-7
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Mạnh Cường
2 - Trần Quang Tấn
3 - Nghiêm Quốc Việt
1 - Trần Trọng Hiền
2 - Đỗ Văn Ước
3 - Ngô Cảnh Phương
1 - Trần Trọng Hiền
2 - Ngô Cảnh Phương
3 - Trần Quang Tấn
PHÁP-VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Ngô Cảnh Phương
2 - Trần Quốc Bảo
3 - Nguyễn Ngọc Phước
1 - Trần Trọng Hiền
2 - Nguyễn Ngọc Phước
3 - Nghiêm Quốc Việt
1 - Trần Trọng Hiền
2 - Nguyễn Ngọc Phước
3 - Nghiêm Quốc Việt
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Trần Quang Tấn
2 - Trần Trọng Hiền
3 - Nghiêm Quốc Việt
1 - Nghiêm Quốc Việt
2 - Vương Quốc Định
3 - Nguyễn Ngọc Phước
1 - Trần Quang Tấn
2 - Trần Văn Định
3 - Đỗ Văn Ước
THỂ DỤC
1 - Trần Văn Định
2 - Lê Thiện Phước
3 - Vũ Quốc Bảo
72-8-8-ed
Hàng 5  
message Trần Quang Tấn, message Trần Quốc Bảo, message Nguyễn Bá Tài, message Nguyễn Quốc Bảo, message Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Mỹ Kim, message Mạch Phước Vân, message Ngô Kỳ Vinh, Diệp Anh Hùng, message Huỳnh Hồng Sơn, message Lê Đức Vỉnh Phúc, message Nguyễn Kim Vinh, message Võ Văn Tân Khoa, message Trần Thiện Kế.
Hàng 4  
message Lý Thanh Tân, Trương Văn Thuấn, message Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Tuấn Quang, message Vương Quốc Định, message Hoàng Trọng Ấn, Lê Đình Quang Trung, message Hoàng Quốc Tân, message Trần Văn Định, message Nguyễn Mạnh Cường, message Nguyễn Anh Tài, message Nguyễn Thế Hùng, message Nguyễn Ngọc Phước.
Hàng 3  
message Bùi Minh Trí, message Phạm Trung Tấn, message Phan Đình Anh, Lê Vĩnh Hòa, message Đặng Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Thuấn, message Tôn Tiến Hỷ, message Nghiêm Quốc Việt, Trần Chí Hiếu, Nguyễn Anh Hoàn, message Ngô Cảnh Phương, message Nguyễn Tấn Tài, message Trần Trọng Hiền, message Ngô Hữu Vinh.
Hàng 2  
message Hồ Ngọc Ẩn, message Liêu Quang Chiêu, message Vũ Đình Phùng, Nguyễn Thu Tân, message Trần Phước Hùng, message Lê Thiện Phước, Nguyễn Hồng Hải, Trần Thanh Danh, Nguyễn Hữu Kim, message Vũ Quốc Bảo, Phạm Khắc Hiếu, Lê Thiện Mỹ Duệ, message Tăng Kiên, message Triệu Thế Khải.
Hàng 1  
Ngô Hoàng Sơn, message Trần Văn Bình, message Lê Phi Hùng, Vũ Thái Bằng, message Vũ Văn Hùng, message Đỗ Văn Ước, message Trần Trân Hoàn, message Huỳnh Hồng Hải, message Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Châu, message Cao Minh Sơn, message Châu Quang Hiển, Phạm Minh Trí, message Nguyễn Bảo Thạch.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-7