Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-6
previous Lớp 8-5Lớp 8-7 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Vĩnh Bình
2 - Nguyễn Hữu Lộc
3 - Trương Chức Kiệt
1 - Trần Kim Tiến
2 - Nguyễn Kiến Phong
3 - Nguyễn Vĩnh Bình
1 - Nguyễn Vĩnh Bình
2 - Nguyễn Hữu Lộc
3 - Lê Như Quốc Khánh
PHÁP-VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Nguyễn Vĩnh Bình
2 - Lý Siêu Phàm
3 - Trương Chức Kiệt
1 - Nguyễn Hữu Lộc
2 - Hầu Thái Bình
3 - Nguyễn Hữu Trí
1 - Nguyễn Hữu Lộc
2 - Trương Chức Kiệt
3 - Lý Văn Quới
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Vĩnh Bình
2 - Nguyễn Hữu Lộc
3 - Lý Văn Quới
1 - Nguyễn Vĩnh Bình
2 - Huỳnh Anh Dũng
3 - Nguyễn Duy Chiểu
1 - Lý Văn Quới
2 - Trịnh Đức Thịnh
3 - Trương Quốc Tuấn
THỂ DỤC
1 - Hứa Huê Lê
2 - Trương Quốc Tuấn
3 - Phạm Giản Tư
72-8-6-ed
Hàng 6  
message Ngô Tấn Quang, 1Passed away Lê Quốc Bảo, message Phạm Công Minh, message Nguyễn Hữu Lộc, message Lý Siêu Phàm, message Hồ Công Danh, 2Passed away Huỳnh Anh Dũng, message Vũ Mạnh Đức, message Nguyễn Duy Hải, message Trương Chức Kiệt, message Lương Trọng Cường.
Hàng 5  
message Nguyễn Khoa Quỳnh, message Lê Việt Quang, message Phạm Giản Tư, message Lê Minh Hải, message Trịnh Văn Thành, message Hồ Tây Giang, message Nguyễn Văn Phúc, message Trần Tự Lực, message Nguyễn Trung Vẹn, message Nguyễn Thành Thanh, message Nguyễn Quang Lân.
Hàng 4  
message Trần Ngọc Sơn, message Nguyễn Thanh Trúc, message Nguyễn Tấn Long, message Phạm Quang Trung, message Nguyễn Duy Chiểu, message Bùi Thế Hạnh, message Vũ Tường Bá, message Huỳnh Thiện Thông, 2Passed away Nguyễn Kiến Phong, message Lê Đình Dũng, Nguyễn Quang Sơn, message Nguyễn Duy Minh Đức.
Hàng 3  
message Hàng Phúc, message Hầu Thái Bình, message Trịnh Đức Thịnh, message Nguyễn Hoàng Tuấn, message Nguyễn Hồng Hải, message Hứa Huê Lê, message Trương Quốc Tuấn, message Dư Văn Cường, message Lê Vĩnh Kiện, message Phạm Nguyễn Văn Anh Tuấn, message Trần Tấn Hữu, message Vũ Đăng Phước.
Hàng 2  
message Đỗ Hoàng Tuấn, message Trần Văn Châu, message Bùi Công Thức, message Nguyễn Thanh Quan, Lê Tấn Thành, message Lê Anh Tuấn, message Trần Kim Tiến, message Trần Dũng Tuấn, message Võ Thành Luận, message Nguyễn Kim Giao, message Trần Đắc Thành.
Hàng 1  
message Nguyễn Hoàng Mai, message Trần Văn Thịnh, message Lê Tiến Dũng, message Trần Ngọc Hiệp, Nguyễn Thế Hưng, message Nguyễn Vĩnh Bình, message Nguyễn Hữu Trí, message Lý Văn Quới, message Nguyễn Hoàng Dũng, message Nguyễn Đình Luận, message Lê Như Quốc Khánh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-5Lớp 8-7 next