Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-5
previous Lớp 8-4Lớp 8-6 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Thế Cường
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Huỳnh Đăng Hưng
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Nguyễn Thế Cường
3 - Huỳnh Đăng Hưng
1 - Nguyễn Thế Cường
2 - Phạm Ngọc Điệp
3 - Lê Trọng Khiêm
PHÁP-VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Võ Hữu Bàng Trung
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Lê Đắc Huy
1 - Võ Hữu Đàng Trung
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Nguyễn Tuấn Nam
1 - Nguyễn Thế Cường
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Lê Ngọc Hưng
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thế Cường
2 - Nguyễn Tấn Đức
3 - Nguyễn Tuấn Nam
1 - Nguyễn Thế Cường
2 - Nguyễn Tuấn Nam
3 - Nguyễn Văn Em
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Phạm Ngọc Điệp
3 - Lê Ngọc Hưng
THỂ DỤC
1 - Lý Hưng Ngọc
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Lê Ngọc Hưng
72-8-5-ed
Hàng 6  
message Lý Hưng Ngọc, Ngô Cao Đông, Huỳnh Hữu Trí, message Trần Quốc Hùng, message Võ Hữu Bàng Trung, message Lý Hữu Nghĩa, Nguyễn Như Phương Dũng, message Trần Hữu Trí, Trần Thanh Dương, message Nguyễn Đức Thắng.
Hàng 5  
message Nguyễn Tấn Đức, message Trần Quốc Đạt, message Thái Văn Trung, message Trần Văn Ngọc Côn, message Đoàn Khắc Định, message Vũ Đình Nhất, message Nguyễn Văn Em, message Lâm Quốc Tiến, message Lâm Sơn Hà, message Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Quốc Dũng, message Đống Khắc Nên.
Hàng 4  
message Trần Trọng Tiến, Nguyễn Duy Hưng, message Hoàng Hưng Nguyên, message Huỳnh Cống Tấn, message Lý Đức Thắng, message Nguyễn Công Trứ, message Nguyễn Thức, message Lê Ngọc Hưng, message Phùng Thịnh Trấn, message Huỳnh Đăng Hưng, Viên Thế Vinh.
Hàng 3  
message Phan Lạng Tương Như, message Huỳnh Văn Thanh, message Hoàng Đức Thuần, Nguyễn Trung Chính, message Lâm Quang Thanh, Nguyễn Quốc Hùng, message Trần Trung Tín, message Lê Trọng Khiêm, Nguyễn Văn Gio, Phạm Ngọc Điệp, message Nguyễn Duy Minh Trị, Hoàng Quốc Hưng.
Hàng 2  
Trần Tiến Đạt, message Phạm Quang Anh, message Lưu Phương Điệp, message Nguyễn Cao Nguyên, message Trần Quang Giàu, message Nguyễn Tuấn Nam, message Dương Thành Trinh, message Nguyễn Tấn Thời, message Võ Công Khanh, message Nguyễn Minh Trung, message Trần Kim Lộc.
Hàng 1  
message Nguyễn Thế Cường, 3Passed away Lê Hữu Dũng, Nguyễn Thanh Lễ, message Nguyễn Thiện Tâm, message Nguyễn Đức Toàn, message Trần Văn Định, message Lê Đắc Huy, Hoàng Hải Yơn, Lê Phước Lân, Trần Anh Luân, message Vương Khánh Cường, message Tôn Thất Minh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-4Lớp 8-6 next