Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-2
previous Lớp 8-1Lớp 8-3 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - La Hữu Chí
2 - Nguyễn Nam Tiến
1 - Nguyễn Vũ Mạnh
2 - Vũ Hải
3 - Nguyễn Thanh Toàn
1 - Nguyễn Thanh Tùng
2 - Quách Trung Tuấn
3 - La Hữu Chí
ANH VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Võ Thanh Hoài
2 - Nguyễn Nam Kiến
3 - Nguyễn Ngọc Hoàng
1 - Cao Văn Sơn
2 - Nguyễn Thanh Tùng
3 - Lâm Nhất Vũ
1 - Cao Đình Hưng
2 - La Hữu Chí
3 - Nguyễn Nam Tiến
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thanh Tùng
2 - Nguyễn Thái Phương
3 - Nguyễn Đăng Khoa
1 - Nguyễn Minh Hiệp
2 - Nguyễn Đăng Khoa
3 - Đào Thế Hùng
1 - Lai Hữu Chí
2 - Tôn Thất Ân
3 - Đào Thế Hùng
THỂ DỤC
1 - Nguyễn Hồng Kiếm
2 - Nguyễn Thái Phương
3 - Abdaul Azir
72-8-2-ed
Hàng 5  
message Addoul Aziz, 3Passed away Nguyễn Hồng Kiếm, Passed away Nguyễn Vũ Mạnh, Nguyễn Minh Trung, Trần Đắc Ngọc, Cao Văn Sơn, message Cao Hiếu Nghĩa, Nguyễn Dũng, Nguyễn Minh Tâm, message Vũ Hoàng Dương, message Vũ Hải, Nguyễn Ngọc Hoàng, Vũ Như Minh.
Hàng 4  
Vũ Anh Quân, message Đặng Đức Duy, message Thạch Châu Hồng Thọ, Nguyễn Hoàng Mai, message Huỳnh Chí Cương, message Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Cao Anh, message Võ Kim Phụng, message Hà Dương Quân, Võ Văn Khen, Trần Quốc Quý, message Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Tuấn.
Hàng 3  
message Phạm Lê Hiệp, Nguyễn Khánh Sâm, message Huỳnh Văn Lộc, message Nguyễn Thanh Tùng, message Phạm Anh Tú, Lý Ngọc Long, Đặng Tấn Thành, message Võ Long Hải, message Nguyễn Nam Tiến, Trần Quí Trang, Trương Quang Tín, Phan Tấn Đạt, Trương Vĩnh Dũng, Nguyễn Minh Hiệp, Phan Quang Cảnh.
Hàng 2  
message Ngô Thế Lộc, Nguyễn Tấn Lợi, message Đào Thế Hùng, message Lê Việt Hoàng, Kiều Công Minh Tâm, Phan Thọ Hưởng, Trần Văn Hải, Nguyễn Hoàng Tuân, message Võ Thanh Hoài, message Lê Kim Hòa, Trần Văn Tâm, Trần Văn Ánh, message Nguyễn Thái Phương, message Tôn Thất Ân, La Hữu Chí.
Hàng 1  
Trần Đức Hiếu, message Trần Văn Thanh Hải, message Đinh Trọng Tín, message Nguyễn Hữu Kính, message Quách Trung Tuấn, message Trần Thái Dương, message Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Anh Tuấn, Lâm Nhất Vĩ, message Tạ Hoàng Phong, message Trần Minh Đức, message Cao Đình Hưng, message Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Đăng Khoa, message Đoàn Kim Lâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-1Lớp 8-3 next