Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-3
previous Lớp 8-2Lớp 8-4 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lữ Phúc Trung Sơn
3 - Nguyễn Hoàng Việt
1 - Lữ Phúc Trung Sơn
2 - Trần Quốc Dũng
3 - Nguyễn Lê Khanh
1 - Lê Thiên Phong
2 - Nguyễn Phi Hoàng
3 - Nguyễn Hữu Thành
PHÁP-VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Lữ Phúc Trung Sơn
2 - Hà Duy Bính
3 - Nguyễn Quốc Tường
1 - Trần Quốc Dũng
2 - Nguyễn Lê Khanh
3 - Nguyễn Hoàng Việt
1 - Nguyễn Lê Khanh
2 - Trần Quốc Dũng
3 - Lê Trung Hiệp
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Châu Hồng Vĩnh
2 - Nguyễn Lê Khanh
3 - Lê Thiên Phong
1 - Nguyễn Quang Dũng
2 - Nguyễn Lê Khanh
3 - Trương Văn Hoàng
1 - Nguyễn Công Thăng
2 - Nguyễn Hồng Việt
3 - Vũ Ngọc Thọ
THỂ DỤC
1 - Trần Ngọc Phú
2 - Ái Chương
3 - Lê Trung Hiệp
72-8-3-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Anh Văn, message Nguyễn Lê Khanh, Nguyễn Kiển Hoang Hùng, message Cao Phong Vũ, Nguyễn Hạ Lang, Thần Thành Lâm, Khuất Việt Dũng, Hà Phước Hoàng, message Vũ Tuấn, message Lê Trung Hiệp, message Nguyễn Duy Hải, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Phi Hoàng.
Hàng 4  
message Lê Khắc Chi, message Ngô Kim Hữu, Trần Thanh Tùng, message Hứa Thanh Phương, message Hồ Đình Phương, 1Passed away Lê Thọ Xuân, message Dương Quang Khải, message Nguyễn Quốc Tường, message Lê Tấn Phát, message Phan Đắc Thắng, message Ái Chương, message Phạm Hoàng Phát, Nguyễn Đình Đạt.
Hàng 3  
message Trần Ngọc Phú, message Châu Vinh Quang, message Trần Minh Xuân, message Lê Xuân Việt, Vũ Ngọc Thọ, message Phạm Công Vinh, 8Passed away Vũ Văn Chính, Phạm Công Thăng, message Trần Quốc Dũng, message Trương Tấn Huỳnh, message Lê Hữu Mạnh, message Nguyễn Kim Ca, message Vũ Đình Hùng.
Hàng 2  
Bùi Đăng Thanh, Lâm Bá Tước, message Trương Văn Hoàng, Nguyễn Hồng Phước, message Trần Quốc Sử, message Dương Quốc Chương, message Trần Văn Khoa, message Trịnh Can, message Nguyễn Quang Dũng, message Bùi Đình Can, message Lữ Phúc Trung Sơn, message Lê Thiện Phong, message Lai Mạnh Thắng.
Hàng 1  
Nguyễn Xuân Hiền, message Nguyễn Minh Nhựt, message Nguyễn Văn Thạnh, message Nguyễn Hữu Thanh, message Lê Hồng Vĩnh, message Châu Ngọc Vĩnh, Lê Hữu Thanh, Đào Ngọc Minh, message Trương Dũng, Trần Phú Hữu, message Trần Huy Thạch, message Hà Duy Bính, Trần Tuấn Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-2Lớp 8-4 next