Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-1
Lớp 8-2 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Quốc Thắng
2 - Đinh Gia Lễ
3 - Lê Trí Dũng
1 - Nguyễn Đình Biên
2 - Lê Quốc Thắng
3 - Nguyễn Tư Bích
1 - Lê Trí Dũng
2 - Lê Quang Trung
3 - Đinh Gia Lễ
ANH VĂNTOÁN-HỌCLÝ HÓA
1 - Lê Quốc Thắng
2 - Trần Sư Tử
3 - Nguyễn Đình Biên
1 - Lê Ngọc Lân
2 - Phạm Gia Phong
3 - Lê Quốc Thắng
1 - Trần Minh Thiện
2 - Nguyễn Đình Biên
3 - Đinh Gia Lễ
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tư Bích
2 - Đinh Gia Lễ
3 - Lê Trí Dũng
1 - Nguyễn Trường Khanh
2 - Nguyễn Hoài Vũ
3 - Lê Quang Trung
1 - Đinh Gia Lễ
2 - Trần Tư Trí
3 - Đặng Quốc Do
THỂ DỤC
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Nguyễn Tư Bích
3 - Trần Quốc Thắng
72-8-1-ed
Hàng 5  
message Nguyễn Anh Dũng, Trần Quang Rạng, message Hồ Huỳnh Minh, Bùi Trần Ngọc Sơn, message Lai Hữu Đức, message Đặng Vinh, message Nguyễn Chí Dũng, message Phạm Hồng Đông, message Nguyễn Hoài Vũ, message Ung Kim Long, message Đặng Quốc Do, Trần Minh Đức, message Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Phong.
Hàng 4  
message Quách Ngụy Mạnh, message Nguyễn Tư Bích, message Nguyễn Đình Biên, Chu Văn Thủy, message Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Đăng Phái, message Trần Sư Tứ, message Võ Phi Hùng, Nguyễn Văn Trung, Đỗ Thanh Hải, message Nguyễn Đình Dũng, Đoàng Quang Huy.
Hàng 3  
message Đinh Gia Lễ, message Tạ Hoàng Phú, message Nguyễn Trường Khanh, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Đức Vinh, message Hồ Thông, message Nguyễn Hùng Phúc, message Bảo Lộc, message Đặng Quốc Thắng, message Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Tường Phú, Lê Văn Tuấn, Lê Văn Thành, Vương Thuận Giai.
Hàng 2  
Thẩm Huy Tú, Nguyễn Hữu Phú, message Lê Ngọc Lân, message Huỳnh Ngọc Lâm, message Trần Thanh Bảo, message Nguyễn Hoàng Long, message Nguyễn Thái Tuấn, Trần Quốc Thắng, message Đỗ Bá Cảnh, message Lê Trí Dũng, message Lâm Văn Đức, message Lê Quốc Thắng, message Lê Tiến Cường.
Hàng 1  
Hồ Minh Hiếu, message Trần Văn Huân, Phạm Gia Phong, Passed away Lê Quang Trung, message Trần Minh Thiện, message Trần Hữu Uyển, message Nguyễn Quang Đức, message Lê Văn Cường, Nguyễn Quang Nghĩa, message Nguyễn Kim Hùng, message Trần Phan Quang, message Nguyễn Minh Hoàng, Lư Trí Hiển, 2Passed away Giang Minh Tâm.

message Có tin nhắn

Lớp 8-2 next