Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 2
previous Lớp 11ème 1Lớp 11ème 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Đắc Thọ
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHLECTURE
1 - Trần Kỳ Vinh
2 - Vũ Đình Chương
3 - Đỗ Quang Hiền
4 - Lê Thanh Cần
5 - Trịnh Hổ Long
6 - Nguyễn Hoàng Hải
7 - Nguyễn Lê Khanh
8 - Nguyễn Trọng Dũng
9 - Lương Trọng Cường
1 - An Quốc Thạnh
2 - Nguyễn Lê Khanh
3 - Nguyễn Anh Dũng
1 - Trịnh Hổ Long
2 - Chu Văn Thúy
3 - Đinh Gia Lễ
PHÁP-VĂNGIÁO LÝTẬP VIẾT
1 - Đỗ Quang Hiền
2 - Nguyễn Trọng Dũng
3 - Nguyễn Huỳnh Long
1 - Nguyễn Văn Đức
2 - Nguyễn Hoàng Tân
3 - Huỳnh Đăng Hưng
1 - Nguyễn Hoàng Hải
2 - Nguyễn Quốc Việt
3 - Huỳnh Ngọc Thành
CALCUL
1 - Lê Thanh Cần
2 - Lương Trọng Cường
3 - Nguyễn Thái Sơn
65-11e-2-ed
Hàng 6  
Trần Ngọc Sơn, Lâm Thành Lộc, Võ Văn Tân Khoa, Hứa Thanh Phương, An Quốc Thạnh, message Lý Hữu Nghĩa, Trần Kỳ Vinh, Nguyễn Văn Đức, message Vương Hữu Nhơn, Nguyễn Hoàng Tân, Vũ Đình Chương.
Hàng 5  
K.a. Aldoul Kassim, message Vũ Đình Phùng, message Ung Kim Long, Huỳnh Công Tấn, Nguyễn Hữu Lộc, message Ái Chương, Nguyễn Đắc Thọ, Nguyễn Anh Dũng, message Đỗ Quang Hiển, message Lương Trọng Cường, Nguyễn Huỳnh Long.
Hàng 4  
message Dương Quang Khải, Ngô Ngọc Linh, message Huỳnh Đăng Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Huỳnh Bông, Nguyễn Minh Hồng, message Vũ Duy Bách, Huỳnh Ngọc Thành, Trần Hùng Sang, Nguyễn Hữu Kim.
Hàng 3  
message Nguyễn Lê Khanh, Nguyễn Quốc Việt, Trương Dũng, Hồ Ngọc Ấn, Nguyễn Trọng Dũng, Chu Văn Thủy, Nghiêm Thuần Lưu, Nguyễn Thanh Cần, Phạm Ngọc Điệp, message Thái Hy Siêu, Nguyễn Hữu Ngọc.
Hàng 2  
Trần Phương Hiền, Đan Đình Cường, Nguyễn Văn Phúc, message Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Thanh Hồng, Lâm Tấn Đạt, message Nguyễn Duy Hải, message Trần Sư Tứ, message Bùi Đình Can, Bùi Trọng Nghĩa, Trần Phong Lộc.
Hàng 1  
Lê Anh Tuấn, Trương Vĩnh Tài, Nguyễn Văn Bảo Châu, Châu Ngọc Quốc Hùng, message Đinh Trọng Tín, Phan Tiến Hỷ, Đỗ Bá Triệu, Trần Ngọc Hiệp, Trần Minh Tuấn, Trương An Liệt.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 1Lớp 11ème 3 next