Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 3
previous Lớp 11ème 2Lớp 11ème 4 next
Ban khen danh dự
Đặng Trung Nghĩa
KHẢO-HẠCHLECTUREPHÁP-VĂN
1 - Lê Đoàn Hùng
2 - Phan Tiến Dũng
3 - Nguyễn Văn Nghiệp
1 - Ngô Hoàng Việt
2 - Phạm Xuân Quang
3 - Vương Khánh Cường
1 - Phan Tiến Dũng
2 - Hồ Công Chánh
3 - Nguyễn Hồng Viên
GIÁO LÝTẬP VIẾTCALCUL
1 - Lại Đức Ánh
2 - Nguyễn Hồng Viên
3 - Nguyễn Quốc Huy
1 - Phùng T. Trấn
2 - Nguyễn Chí Thụy
3 - Nguyễn Hoàng Dũng
1 - Lại Đức Ánh
2 - Đặng Trung Nghĩa
3 - Trần Văn Châu
65-11e-3-ed
Hàng 6  
Trần Văn Minh, message Vũ Hải, Đặng T. Nghĩa, Nguyễn Kh. Hùng, Trần Văn Công, Nguyễn H. Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Trịnh Ng. Hòa, Nguyễn Huỳnh Phước, Nguyễn Chí Thanh, message Võ Anh Tùng.
Hàng 5  
Nguyễn Hồng Viên, Nguyễn Chí Thụy, Lê Đ. Hùng, Đặng T. Cường, Nguyễn Đình Lộc, Trần M Tiến, Trịnh Ng Hùng, Phạm H Anh, Nguyễn Q Huy, Ngô H Thái.
Hàng 4  
Vương Q. Thịnh, Phùng T. Trần, message Vương Khánh Cường, Lê Hoàng Việt, Hồ Quý Tâm, Vũ Văn Thái, Phan T Dũng, Lại Đức Ánh, message Liêu Quang Chiêu, Ngô H Việt.
Hàng 3  
Trần T. Hảo, Lê T. Khiêm, Hồ Công Chánh, Nguyễn B. Thạch, Trần H. Tính, Thái T. Nguyên, Vũ Ngọc Hoàn, Ng H Tuấn, Lê Văn Thông, Đỗ Đ Hiệp, Võ T Luận.
Hàng 2  
Trần Đ. Hạnh, Vương Thế Hùng, Nguyễn M. Thành, message Phan Văn Thanh, Lương H. Hiền, Phạm X. Quang, Nguyễn Minh Hoàng, message Tôn Thất Ân, Trần Toàn, Trần P Hùng.
Hàng 1  
message Phan Lạng Tương Như, Nguyễn Ngọc Châu, Vũ Huy Chấn, Trần Q. Tôn, Nguyễn Văn Nghiệp, Lê Như Tuấn, Ngô Hoàng Sơn, Đặng Đức Huy, Nguyễn Đức Thành.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 2Lớp 11ème 4 next