Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 4
previous Lớp 11ème 3Lớp 11ème 5 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Văn Thái
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHLECTURE
1 - Đỗ Văn Ước.
2 - Nguyễn Hồng Hải
3 - Trần Minh Sang
4 - Đinh Bảo Châu
5 - Trần Quốc Bảo
6 - Nguyễn Văn Chương
7 - Phạm Công Đại
8 - Đào Minh Đức
9 - Phạm Xuân Hùng
1 - Nguyễn Hồng Hải
2 - Trần Minh Sang
3 - Nguyễn Văn Thái
1 - Phạm Xuân Hùng
2 - Đỗ Văn Ước
3 - Trần Minh Sang
PHÁP-VĂNGIÁO LÝTẬP VIẾT
1 - Nguyễn Văn Thái
2 - Nguyễn Hồng Hải
3 - Trần Minh Sang
1 - Nguyễn Hồng Hải
2 - Nguyễn Văn Thái
3 - Trần Minh Sang
1 - Lê Đắc Huy
2 - Đỗ Văn Ước
3 - Nguyễn Hồng Hải
CALCUL
1 - Trần Minh Sang
2 - Nguyễn Hồng Hải
3 - Đỗ Văn Ước
65-11e-4-ed
Hàng 6  
message Lê Hữu Mạnh, T. M. Sang, T. Đ. Ngọc, Nguyễn Chí Hậu, L. N. Trầm, Tào Hoàng Nhã, N. N Phi, N. Anh Tuấn, T. T. Sơn, T. T. Hiếu, P. C. Đại.
Hàng 5  
N. P. Lộc, N. X. Thiện, L. Q. Sơn, N. C. Đống, L. H. Dũng, L. C. Diệu, N. T. Vẹn, N. D. M. Đức, L. K. Hy, L. H. Tuấn, Đinh Bảo Châu.
Hàng 4  
L. C. Thắng, L. N. Linh, P. M. Trí, N. H. Hải, D. T. Kiệt, D. T. Tuấn, T. C. Điện, T. Đ. Hoàng, T. Q. Bảo, T. Văn Sử.
Hàng 3  
message Phí Trọng Huấn, N. K. Bằng, N. Q. Hùng, Lê. T. Tuyên, H. Q. Thắng, Đ. H. Lộc, Đ. M. Đức, N. T. Hà, Đ. N. Điệp, D. Q. Chương, P. X. Hùng.
Hàng 2  
Âu Thanh Liêm, T. X. Dũng, N. Anh Bảo, N. Văn Hùng, N. Văn Hoàng, N. Văn Chương, N. Văn Thái, N. P. Hiền, N. Văn Minh, Huỳnh Thành Quân.
Hàng 1  
T. T. Hữu, V. T. Ngọc, Đ. Văn Ước, Hà Q. Hùng, L. Đ. Huy, V. M. Dũng, H. Văn Phước, Trần Công Trực, Triều Lương Quang, T. P. Đạt.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 3Lớp 11ème 5 next