Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 5
previous Lớp 11ème 4Lớp 11ème 6 next
Ban khen danh dự
Vũ Tiến Lợi
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Đinh Hữu Hạnh
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Bùi Thế Mỹ
4 - Trần Hữu Hoàng
5 - Phạm Thành Út
6 - Huỳnh Tuyết Cầu
7 - Chung Quốc Hùng
8 - Nguyễn Tuấn Quang
9 - Trần Quang Dũng
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Nguyễn Văn Em
3 - Bùi Thế Mỹ
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Bùi Thế Mỹ
3 - Nguyễn Hoài Vũ
LECTUREGIÁO LÝCALCUL
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Nguyễn Tuấn Quang
3 - Nguyễn Văn Em
1 - Vũ Tiến Lợi
2 - Nguyễn Ngọc Sinh
3 - Nguyễn Quốc Thắng
1 - Nguyễn Văn Em
2 - Trần Hữu Hoàng
3 - Vũ Tiến Lợi
TẬP VIẾT
1 - Võ Văn Lộc
2 - Vũ Tiến Lợi
3 - Bùi Thế Mỹ
65-11e-5-ed
Hàng 6  
Nguyễn Thiên Định, Vũ Tiến Lợi, Nguyễn Ngọc Lân, message Chung Quốc Hùng, Tô Ngọc Văn, Nguyễn Quốc Thắng, Trần Bình Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, message Đinh Hữu Hạnh, message Nguyễn Văn Em, Bùi Thế Mỹ.
Hàng 5  
Nguyễn Thành Thanh, Dương Thành Trinh, message Nguyễn Trường Sơn, message Trần Minh Đức, Trương Gia Nhơn, Nguyễn Viết Thống, Tạ Thanh Vũ, Nguyễn Sanh Dưỡng, Ngô Hồng Thịnh, Võ Văn Lộc.
Hàng 4  
Nguyễn Trung Sang, Phạm Công Quang, message Nguyễn Tấn Tài, Huỳnh Hồng Phúc, Hoàng Kim Thắng, Nguyễn Tấn Quang, Phạm Thành Tiến, Trần Hữu Hoàng, Huỳnh Tuyết Cầu, Tạ Hoàng Phong, Thái Quang Tân.
Hàng 3  
Hà Minh Tâm, message Lưu Thành Hiếu, Văn Đức Tiến, Lâm Bá Tước, Đoàn Văn Bình, Lê Công Phước, message Nguyễn Tiến Đạt, message Tạ Hoàng Phú, 1Passed away Phạm Thành Út, Hoàng Gia Thanh, Lưu Khương Hy.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Sử, Mã Quang Đức, Đồng Đức Thắng, Nguyễn Minh Định, Huỳnh Anh Dũng, message Nguyễn Mạnh Sa, message Trương Quốc Tuấn, Lê Trung Trực, Nguyễn Duy Minh Trị, Nguyễn Quốc Hưng.
Hàng 1  
Cao Nam Vinh, Quách Vĩnh Thuận, message Hà Gia Hòa, message Nguyễn Kim Giao, Nguyễn Vĩnh Thống, Nguyễn Hồng Phước, Huỳnh Văn Hòa, Đoàn Thông Minh, Lê Thanh Hải, Quách Vĩnh Thảo.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 4Lớp 11ème 6 next