Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 6
previous Lớp 11ème 5Lớp 11ème 7 next
Ban khen danh dự
Vũ Mạnh Đức
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Lê Thiên Phước.
2 - Trần Văn Nam
3 - Tăng Kiên
4 - Nguyễn Duy Hưng
5 - Nguyễn Hoàng Việt
6 - Lê Phú Quốc
7 - Trần Kim Tiến
8 - Lê Tến Dũng
9 - Ngô Cảnh Phương
1 - Vương Thiên Phước
2 - Vũ Mạnh Đức
3 - Nguyễn Hoàng Việt
1 - Vương Thiên Phước
2 - Vũ Mạnh Đức
3 - Trần Kim Tiến
LECTUREGIÁO LÝCALCUL
1 - Nguyễn Cao Nguyên
2 - Tô Anh Tuấn
3 - Nguyễn Duy Hưng
1 - Lê Tiến Dũng
2 - Tô Anh Tuấn
3 - Võ Long Hải
1 - Trần Kim Tiến
2 - Trần Văn Năm
3 - Vũ Mạnh Đức
TẬP VIẾT
1 - Tăng Kiên
2 - Trần Văn Năm
3 - Trần Kim Tiến
65-11e-6-ed
Hàng 6  
Nguyễn Hoàng Việt, La Chí Quang, Lâm Minh Diệu, Trần V Năm, Abdoul Razak, Nguyễn Bá Tài, Trần V Trạch, Lê Phú Quốc.
Hàng 5  
message Võ Long Hải, Nguyễn Thanh Liên, Trương Thế Phúc, Phạm Huy Quang, message Vũ Mạnh Đức, Tăng Đức Tuấn, message Tăng Kiên, Trần Hữu Hiếu, Vương Thiên Phước.
Hàng 4  
Bùi Bảo Quốc, Trần Trọng Tiến, message Trần Văn Khoa, Nguyễn Văn Phú, message Lê Thiện Phước, Trương Bửu Điền, Chu Mạnh Tuyến, Hà Hữu Dậu, Lý Chí Lai, message Hoàng Vĩnh Chúc.
Hàng 3  
Nguyễn Đức Toàn, Huỳnh Trịnh Hùng, message Lâm Văn Đức, Lê Tiến Dũng, Ngô Quốc Lương, Nguyễn Thiện Phúc, Lê Quang Thông, Christan Desroches, Trần Anh Trung, Ph. H. Hải.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Thạnh, Hồng Dũng, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Cao Nguyên, Nguyễn Bửu Lộc, Mai Văn Ngọc, Lương Bắc Việt, Ngô Hoàng Minh, Tô Anh Tuấn.
Hàng 1  
Ngụy Ngọc Phong, message Lê Hồng Vĩnh, Lê Phước An, Huỳnh Ngọc Minh, Nguyễn Kim Hưng, Nguyễn Anh Minh, Lê Thành Tuấn, Nguyễn Sỹ Dũng, Dương Ngọc Cẩm, Chu Mạnh Phát.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 5Lớp 11ème 7 next