Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 7
previous Lớp 11ème 6
Ban khen danh dự
Nguyễn Đại Phước
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Văn Vinh.
2 - Châu Quang Hiến
3 - Thái Văn Trung
4 - Huỳnh Ngọc Lâm
5 - Lê Hải Đăng
6 - Nguyễn Đăng Hòa
7 - Trần Quang Rạng
8 - Huỳnh Anh Dũng
9 - Lâm Bửu Toàn
1 - Võ Thành Nhơn
2 - Trần Quang Rạng
3 - Châu Quang Hiển
1 - Nguyễn Đại Phước
2 - Châu Quang Hiển
3 - Thái Văn Trung
LECTUREGIÁO LÝCALCUL
1 - Huỳnh Ngọc Lâm
2 - Võ Thành Nhơn
3 - Trần Quang Rạng
1 - Vũ Văn Vĩnh
2 - Huỳnh Anh Dũng
3 - Trần Phương Bình
1 - Lê Hải Đăng
2 - Lâm Bửu Toàn
3 - Nguyễn Đăng Khoa
TẬP VIẾT
1 - Nguyễn Hoàng Trung
2 - Trần Trung Tín
3 - Nguyễn Thanh Quan
65-11e-7-ed
Hàng 6  
message Nguyễn H . Lộc, message L. M. Hải, message L. T. Tín, message Thái Văn Trung, message Ch. Văn Công, message Trần Hữu Trí, message Nguyễn N. Phương Dũng, message D. B. Hưng, message L. H. Đăng, message D. K. Thụy.
Hàng 5  
message V. T. Nhơn, message V. Ticarro, message N. Văn Vinh, message Trần Phương Bình, message Châu Quang Hiển, message Nguyễn H. Trung, message Trần T. Hùng, message Hầu Thái Bình, message Trần M. Xuân, message Ch. G. Lễ.
Hàng 4  
message M. Q. Minh, message Diệp Quang Hải, message Nguyễn Tr. Sơn, message Nguyễn M. Dũng, message Trần H. Phan, message V. C. Khanh, message Vũ Văn Vĩnh, message Nguyễn Văn Trinh, message H. Ng. Lâm, message J. M. Iliou.
Hàng 3  
message V. Q. Tuấn, message Vũ Văn Yên, message Đ. Anh Tuấn, message Nguyễn Đ. Phước, message Lê Nguyên Bắc, message Nicolas. P. Dũng, message Huỳnh Anh Dũng, message Nguyễn T. Quan, message Nguyễn Nh. Thăng, message Ph. Th. Ngân.
Hàng 2  
message Nguyễn H. Phúc, message Nguyễn H. Q. Cường, message M. Th. Sơn, message Nguyễn B. Minh, message Ph. M. Tài, message Đ. Đ. Trung, message Nguyễn Phi Hùng, message Trần H. Thạch, message Trần Văn Rạng, message Đ. Đ. Dũng, message Trần T. Thoại.
Hàng 1  
Lâm Bảo Toàn, message Nguyễn Anh Tùng, message Trần Tr. Tín, message Trần T. Quý, message Đ. Tr. Sơn, message Đ. T. Lâm, message Thái Anh Vĩ, message L. Văn Minh, message L. Ph. Lân, message V. Ng. Tuân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 11ème 6