Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 11ème 1
Lớp 11ème 2 next
Ban khen danh dự
Lý Siêu Phàm
GIẤY KHENKHẢO-HẠCHLECTURE
1 - Nguyễn Minh Tân
2 - Nguyễn Hoàng Thanh.
3 - Lê Quang Trung
4 - Lê Việt Quang
5 - Phạm Hồng Sơn
6 - Nguyễn Thế Tài
7 - Hà Phước Hoàng
8 - Nguyễn Anh Tuấn Grand
9 - Trương Văn Hoàng
1 - Trịnh Văn Thành
2 - Lê Quang Trung
3 - Lê Việt Quang
1 - Lê Quang Trung
2 - Nguyễn Anh Tuấn Petit
3 - Nguyễn Minh Tân
PHÁP-VĂNGIÁO LÝTẬP VIẾT
1 - Nguyễn Anh Tuấn Grand
2 - Trương Văn Hoàng
3 - Bùi Công Thức
1 - Phạm Hồng Sơn
2 - Nguyễn Thế Tài
3 - Hà Phước Hoàng
1 - Lê Quốc Thắng
2 - Nguyễn Duy Chiêu
3 - Lữ Phúc Trung Sơn
CALCUL
1 - Đỗ Quang Sơn
2 - Lê Như Quốc Khánh
3 - Trịnh Đức Thịnh
65-11e-1-ed
Hàng 6  
message Lê Việt Quang, Hồng Hiếu Nam, message Phạm Công Minh, Lâm Tấn Cường, Hà Phước Hoàng, message Lý Siêu Phàm, Vincent Gérard, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Võ Ngọc Thọ.
Hàng 5  
2Passed away Châu Thiên Bửu, Nguyễn Thành Trí, Đỗ Huân, Lâm Thi Vi, message Hồ Tây Giang, Trương Tấn Cường, Trịnh Văn Thành, Lý Hơn Ngọc, Võ Hoàng Trinh, Nguyễn Anh Tuấn Petit, Đặng Đình Nam.
Hàng 4  
Nguyễn Đào Quang, message Hà Minh Nhường, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Tấn Đức, message Nguyễn Duy Chiêu, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Thế Tài, Phạm Hồng Sơn, La Tấn Phát, Võ Công Tâm, Nguyễn Phước Hải.
Hàng 3  
Trương Văn Hoàng, Châu Hoàng Phương, Châu Vinh Quang, Nguyễn Văn Hạnh, message Lữ Phúc Trung Sơn, Lưu Văn Hùng, Nguyễn Quang Dũng, Hoàng Dũng, Nguyễn Thế Năng, Trần Văn Giầu, message Bùi Công Thức.
Hàng 2  
Hà Đình Trọng, Lê Hoàng Nam, Từ Đức Thuận, Passed away Lê Quang Trung, message Nguyễn Hoàng Long, Trịnh Đức Thịnh, Dương Văn Trầm, Trần Hữu Tâm, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Hoàng Tâm.
Hàng 1  
message Lê Minh Ngọc, Lê Khắc Thái, Phạm Thanh Tùng, Đỗ Quang Sơn, message Thái Khắc Hùng, message Lê Như Quốc Khánh, message Đặng Ngọc Hiệp, Lý Phước Thọ, Lý Công Trí, message Nguyễn Minh Tân, Ngô Khắc Tâm.

message Có tin nhắn

Lớp 11ème 2 next