Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-4
previous Lớp 6-3Lớp 6-5 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Dương Thành Truyền
2 - Phùng Minh Hiền
3 - Cao Minh Đồng
1 - Dương Thành Truyền
2 - Cao Minh Đồng
3 - Lê Quang Lộc
1 - Phùng Minh Hiền
2 - Phạm Trường Sơn
3 - Nguyễn Đình Bá
TOÁNPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Dương Thành Truyền
2 - Cao Minh Đồng
3 - Phùng Minh Hiền
1 - Lê Văn Khôi
2 - Cao Minh Đồng
3 - Dương Thành Truyền
1 - Dương Thành Truyền
2 - Nguyễn Đức Phú
3 - Vũ Minh Hoàng
SỬ ĐỊAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Dương Thành Truyền
2 - Phùng Minh Hiền
3 - Phan Anh Tài
1 - Nguyễn Đức Phú
2 - Nguyễn Thành Phi
3 - Dương Thành Truyền
1 - Nguyễn Tấn Phát
2 - Hứa Hiền Đức
3 - Dương Thành Truyền
73-6-4
Hàng 5  
Nguyễn Ngọc Minh, Tăng Tô Hà, Vũ Thành Thân, Nguyễn Văn Dũng, message Trần Quế Thông, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Bá Vĩnh, Võ Thanh Tòng.
Hàng 4  
Đỗ Trần Tùng, Đinh Hữu Đức, Bùi Xuân Bảng, Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Nguyễn Tín, Đoàn Thành Hưng, Cao Minh Đồng.
Hàng 3  
Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, message Lê Anh Dũng, Đinh Phước Vĩnh, Lê Hoài Bảo, message Trần Phương Long, Nguyễn Trọng Phát.
Hàng 2  
Lê Minh Trí, Bùi Xuân Lộc, message Nguyễn Tấn Phát, Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Kim Phương, Tạ Quốc Dũng, Lê Văn Khôi.
Hàng 1  
message Hoàng Văn Thọ, message Trần Văn Hùng, Huỳnh Chí Nhẫn, message Phan Anh Tài, message Huỳnh Cao Trị, Ngô Quốc Thông, message Lý Phúc Hải.

Hàng 5  
Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Quang Hùng, Nguyễn Quế Vinh, Phùng Minh Hiền, message Đoàn Vĩnh Thụy, message Nguyễn Hoàng Phước Tuấn.
Hàng 4  
message Trần Hữu Tài, message Nguyễn Đắc Tuấn, Mai Phương Thể, message Nguyễn Đình Thuận, Hứa Hiền Đức, Nguyễn Tấn Minh, message Cổ Quốc Hùng.
Hàng 3  
Trần Ngọc Thức, Dương Thành Truyền, message Nguyễn Đình Bá, Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Kim Thượng, Hầu Mặc Vượng, Nguyễn Minh Tân.
Hàng 2  
message Nguyễn Bá Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Phước, message Tô Thanh Hải, message Nguyễn Đức Phú, message Phạm Hạnh Phúc, Ngô Đình Trí.
Hàng 1  
message Nguyễn Thành Phi, Nguyễn Thái Dương, message Đỗ Mạnh Hùng, Phan Đăng Cường, Lê Quang Lộc, Trần Văn Trung, Nguyễn Thanh Trung.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-3Lớp 6-5 next