Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-3
previous Lớp 6-2Lớp 6-4 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vũ Hiển
2 - Lê Khánh Trình
3 - Lê Thanh Quang
1 - Vũ Hiển
2 - Lê Thanh Quang
3 - Đặng Minh Chí
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Nguyễn Bá Hiệp
3 - Huỳnh Tuấn Cường
TOÁNPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Vũ Hiển
2 - Lê Khánh Trình
3 - Lê Thanh Quang
1 - Vũ Hiển
2 - Nguyễn Ngọc Châu
3 - Lê Thanh Quang
1 - Vũ Hiển
2 - Lê Khánh Trình
3 - Lê Thanh Quang
SỬ ĐỊAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Lê Khánh Trình
2 - Nguyễn Bá Hiệp
3 - Nguyễn Quốc Thái
1 - Lê Khánh Trình
2 - Lê Thanh Quang
3 - Huỳnh Tuấn Cường
1 - Huỳnh Tuấn Cương
2 - Trần Hữu Nghĩa
3 - Vũ Hiển
73-6-3
Hàng 5  
message Thân Đức Tuệ, Trần Nhật Thức, message Lê Công Thuyên, message Đỗ Thanh Kiệt, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Quốc Thông.
Hàng 4  
message Trần Chí Thông, message Phan Mạnh Thắng, Đoàn Ngọc Lâm, message Diệp Thành Châu, message Mai Công Phú, message Diệp Thế Nên, message Trần Liệt Vỹ.
Hàng 3  
message Chung Quang Lộc, message Vương Duy Lý, message Đặng Đình Tú, message Nguyễn Ngọc Châu, message Trần Công Tâm, message Lý Thanh Tâm.
Hàng 2  
message Vũ Hiển, message Trần Văn Trí, message Trần Di Nhuận Đức, message Vũ Quang Vinh, message Lê Bảo Trung, Nguyễn Viết Trọng.
Hàng 1  
message Huỳnh Tuấn Cường, message Trần Quang Phúc, message Nguyễn Kim Thạch, Nguyễn Hữu Tuấn, message Nguyễn Bá Hiệp, message Ngô Khắc Tân.

Hàng 5  
Nguyễn Vinh, Nguyễn Văn Cường, message Lê Thanh Quang, message Lê Gia Huy, message Nguyễn Văn Ngọc, message Đinh Công Đức, message Trần Xuân Hải.
Hàng 4  
message Cao Khanh Sinh, Thái Quang Đạo, message Bùi Duy Tân, message Đào Thiện Hùng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Quốc Thái.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Giáo, message Trần Vương Thạch, message Hà Anh Linh, message Nguyễn Thanh Sơn, message Nguyễn Ngọc Quốc Khanh, Nguyễn Huy Hoàng.
Hàng 2  
message Nguyễn Huỳnh Hòa, message Ngô Trọng Hiếu, message Võ Thanh Sơn, Võ Văn Thanh, message Lê Minh Hoàng, message Võ Văn Toàn.
Hàng 1  
Lg Tấn Hoàng, Lg. Tấn Thành, message Quách Vĩnh Châu, Lê Khánh Trình, Nguyễn Quốc Dũng, message Trần Nguyễn Vũ.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-2Lớp 6-4 next