Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-5
previous Lớp 6-4Lớp 6-6 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Anh Tuấn
2 - Trần Trung Dũng
3 - Trịnh Quang Huy
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Anh Tuấn
3 - Trương Hoàng Cơ
1 - Nguyễn Thu An
2 - Trịnh Quang Huy
3 - Lâm Ngọc Anh Quân
TOÁNPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Trịnh Quang Huy
2 - Nguyễn Anh Tuấn
3 - Lâm Ngọc Anh Quân
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Thu An
3 - Nguyễn Anh Tuấn
1 - Nguyễn Anh Tuấn
2 - Lâm Ngọc Anh Quân
3 - Trần Trung Dũng
SỬ ĐỊAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Anh Tuấn
2 - Huỳnh Anh Tuấn
3 - Trịnh Quang Huy
1 - Trịnh Quang Huy
2 - Nguyễn Văn Tạo
3 - Lữ Minh Tân
1 - Trần Trung Dũng
2 - Trịnh Quang Huy
3 - Lâm Ngọc Anh Quân
73-6-5
Hàng 5  
message Phạm Tấn Thành, message Nguyễn Thu An, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Minh Trí, message Đinh Hữu Hùng, message Nguyễn Hoàng Tuấn.
Hàng 4  
Trần Quốc Hưng, message Nguyễn Khánh Phan, message Lâm Quốc Ánh, message Bùi Duy Tân, message Ngô Chí Bằng, message Chữ Nam Quang, message Võ Phi Dũng.
Hàng 3  
message Lê Thanh Sơn, message Phạm Anh Dũng, message Tăng Minh Tâm, message Võ Thành Nhân, Nguyễn Văn Tiến Hùng, message Lê Quang Anh.
Hàng 2  
message Nguyễn Phúc Thuyên, Nguyễn Viết Nam Sơn, message Ngô Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Châu, message Võ Văn Minh, message Võ Thanh Lam.
Hàng 1  
Lê Chí Thôing, message Nguyễn Đức Tài, message Trần Nguyên Khôi, message Giang Đại Thuận, message Trần Ngọc Hạnh, Lê Thanh Dũng.

Hàng 5  
message Nguyễn Văn Tạo, message Ái Luyện, message Lâm Ngọc Anh Quân, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Minh Phát, message Lê Minh Long, message Từ Ngọc Phương.
Hàng 4  
message Đinh Minh Mẫn, message Mai Phan, message Trần Trung Dũng, Trần Anh Dũng, message Lý Trọng Nhân, message Hồng Chi Lăng.
Hàng 3  
message Lý Thi Nhân, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Đức Hùng, Lâm Quốc Tài, message Nguyễn Minh Chánh, message Trương Hoàng Cơ, message Triệu Huỳnh Đức.
Hàng 2  
message Trần Chí Dũng, Trương Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn, message Hồ Đăng Trung, Phạm Ngọc Hùng, message Trịnh Quang Huy.
Hàng 1  
message Lữ Minh Tân, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Trí Thức, message Trương Tuấn Hiền, message Dương Mạnh Hùng, Huỳnh Anh Tuấn, message Chung Thanh Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-4Lớp 6-6 next