Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-7
previous Lớp 4-6Lớp 4-8 next
Ban khen danh dự
Bảo Luân
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Phú Vượng
2 - Nguyễn Quang Hiển
3 - Trần Chí Hiếu
1 - Nguyễn Quang Hiển
2 - Bảo Luân
3 - Mã Tấn Vinh
1 - Liêu Tữ Bằng
2 - Bảo Luân
3 - Vũ Huy Thông
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Ma Tấn Vinh
2 - Bảo Luân
3 - Âu Khánh Hoàng
1 - Vũ Thanh Tùng
2 - Ma Tấn Vinh
3 - Bảo Luân
1 - Vũ Huy Thông
2 - Ma Tấn Vinh
3 - Lê Phú Vượng
HỘI-HỌA
1 - Liêu Tử Bằng
2 - Âu Khánh Hoàng
3 - Ma Tấn Vinh
73-4-7
Hàng 4  
message Trần Thanh Tuấn, message Ngô Trung Hiếu, message Nguyễn Hữu Quang Minh, message Trần Duy Trân, message Đoàn Ngọc Khoa, message Trần Minh, message Nguyễn Quốc Thái, message Nguyễn Tuyền Tài.
Hàng 3  
message Bùi Tiến Đạt, message Lê H. Vĩnh Đạt, message Nguyễn Anh Minh, message Nguyễn Văn Phước, message Nguyễn Cao Đàn, message Vũ Huy Thông, message Tạ Thanh Long, message Lại Gia Vĩnh.
Hàng 2  
message Huỳnh Ngọc Tiến, message Đặng Hoàng Thăng, message Cao Kinh Quốc, message Nguyễn Phạm Đức, message Lương Ngọc Cảnh, message Đặng Phú Thành, message Lê Thế Khải, message Nguyễn Cửu Phúc, message Nguyễn Đức Dũng.
Hàng 1  
message Nguyễn Quốc Đạt, Trần Quốc Tuấn, message Nguyễn Văn Đức, message Nguyễn Thái Huy, message Trần Chí Hiếu, message Đặng Ngọc Hải, message Trương Hoàng Khanh, message Liêu Tử Bằng.

Hàng 4  
Bùi Xuân Tùng, message Nguyễn Hữu Hiền, message Lý Khắc Thành Tín, message Dương Thế Khải, message Triệu Hải, message Phạm Huy Trực, message Nguyễn Cao Minh, message Cao Thái Đinh, message Tăng Thiên Hùng.
Hàng 3  
message Trần Nam Tường, message Lê Phú Vượng, message Nguyễn Anh Tuấn, message Âu Khánh Hoàng, message Đặng Văn Tuấn, message Huỳnh Công Lân, message Tôn Thất Phước Hải, message Bảo Luân, Trương Thanh Tước, message Nguyễn Đức Thụ.
Hàng 2  
message Nguyễn Quốc Bảo, message Nguyễn Quang Hiển, message Bùi Cảnh Hưng, message Tạ Duy Thanh, message Nguyễn Khắc Quỳnh, Trần Quốc Tuấn, message Phạm Ngọc Tường, message Vũ Thanh Tùng, message Mai Tấn Vinh.
Hàng 1  
message Lê Minh Châu, message Cổ Kim Ngân, message Nguyễn Kim Nhựt, message Bùi Th. Hưng, message Từ Nguyễn Trí, message Nguyễn Thg. Quỳnh, Trần Quốc Tuấn, message Phạm Nhựt Thông, message Nguyễn Thành Nhiệm, message Nguyễn Minh Kiệt.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-6Lớp 4-8 next