Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-6
previous Lớp 4-5Lớp 4-7 next
Ban khen danh dự
Trương Thanh Liêm
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN
1 - Trương Thanh Liêm
2 - Phạm Hữu Chung
3 - Hoàng Vinh
1 - Hoàng Vinh
2 - Trương Thanh Liêm
3 - Phạm Hữu Chung
1 - Hoàng Vinh
2 - Trương Thanh Liêm
3 - Tạ Lý Sơn
PHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨCHỘI-HỌA
1 - Âu Nhật Luân
2 - Nguyễn Thành Hưng
3 - Ôn Tấn Quyền
1 - Trương Thanh Liêm
2 - Phạm Hữu Chung
3 - Lâm Văn Chánh
1 - Trương Thanh Liêm
2 - Tạ Lý Sơn
3 - Lê Xuân Hào
73-4-6
Hàng 4  
Nguyễn Binh Quyến, Lê Văn Huynh, Hồ Diệu Cẩm, Đoàn Trần Anh Tuấn, message Võ Đình An, Võ Đình Duy, Phạm Minh Trí, message Nguyễn Bá Thành.
Hàng 3  
message Nguyễn Anh Quân, message Tống Quốc Hưng, Huỳnh Đoàn Phương, Võ Hùng, message Nguyễn Đức Toàn, message Đoàn Trọng Châu, Lê Vĩnh Phương, Hoàng Vinh.
Hàng 2  
message Trương Thanh Liêm, Lâm Quang Tuấn, Võ Phi Hùng, message Tạ Trần Việt, Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Đăng Mẫn, message Tăng Minh Tâm, Dương Quang Liêm.
Hàng 1  
message Châu Tuấn, Nguyễn Thành Hung, Lê Xuân Đào, Tống Tấn Quốc Dũng, Trương Công Điền, message Ôn Tấn Quyền, Vương Bá Ánh, message Huỳnh Quang Nhu, Phạm Hữu Chung.

Hàng 4  
Hotsa Nagi, message Lý Quốc Thái, Dương Đức Toàn, message Trần Lê Đức, Trần Hoàng Phú, Trần Quốc Bửu, message Nguyễn Vĩnh Thông, Nguyễn Hữu Tài, message Lê Nguyễn Phước.
Hàng 3  
Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Quang Minh, message Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiều, Lâm Văn Chánh, Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Thanh Quang.
Hàng 2  
Huỳnh Thiên Quốc Thái, Đoàn Tích Quế, Huỳnh Quang Hiển, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Xuân Vinh, Hoàng Xuân Quang, Lê Công Lễ, Bùi Đức Duy, message Hồ Hoàng Anh.
Hàng 1  
Lương Trác Khiêm, Từ Mạnh Khôi, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đức Hưng, Lê Hồng Tân, message Lê Thành Đạt, Âu Nhật Luân, message Tạ Lý Sơn, message Nguyễn Ngọc Tâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-5Lớp 4-7 next