Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-8
previous Lớp 4-7Lớp 4-9 next
Ban khen danh dự
Phạm Anh Tuấn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Thái Quang Thụy
2 - Nguyễn Minh Hoàng
3 - Phạm Công Trí
1 - Phạm Anh Tuấn
2 - Thái Quang Thụy
3 - Nguyễn Thanh Cao
1 - Thái Quang Thụy
2 - Nguyễn Thanh Cao
3 - Phạm Anh Tuấn
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Thanh Cao
2 - Phạm Anh Tuấn
3 - Lê Trọng San
1 - Lê Trọng Sang
2 - Thái Quang Thụy
3 - Phạm Công Trí
1 - Phạm Công Trí
2 - Thái Quan Thụy
3 - Nguyễn Thanh Cao
HỘI-HỌA
1 - Vũ Minh Châu
2 - Trần Quốc Danh
3 - Phạm Công Trí
73-4-8
Hàng 4  
Đỗ Quang Thông, Lê Nguyên Hoàng, message Thái Quang Thụy, Phạm Tùng Phương, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Văn Phải, Hoàng Hưng Vượng, Long Anh Tài, Đặng Trung.
Hàng 3  
Đặng Trần Vũ, Nguyễn Đức Thận, Vũ Minh Châu, Trịnh Nhựt Linh, Trần Thắng Bảo, Vũ Công Danh, Vũ Dao Anh, Nguyễn Chi Tiếu, message Phạm Chí Sơn.
Hàng 2  
message Nguyễn Kim Sơn, Phạm Anh Tuấn, message Bùi Minh Triết, message Đỗ Duy Tâm, message Nguyễn Trí Năng, Nguyễn Hùng Cường, Trần Minh Luân, Nguyễn Bảo Thịnh.
Hàng 1  
Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Lâm, Trương Đại Đức, Huỳnh Anh Trực, Nguyễn Phước Thạch, message Đinh Vũ Dũng, Nguyễn Văn Thuận, message Nguyễn Thế Sơn.

Hàng 4  
message Trần Ngọc Cường, message Trần Đức Tân, Nguyễn Phú Vinh, Kiều Văn Tấn, Trần Hưng Hai, Đinh Quốc Thịnh, message Ngô Mạnh Tùng, Nguyễn Hoàng Vinh, Phùng Khải Quang, Dương Minh Quang.
Hàng 3  
message Trần Hữu Dũng, Nguyễn Minh Hoàng, message Hồ Anh Tuấn, Trương Quốc Trường, Nguyễn Thành Cao, Võ Cảnh Hào, Trần Quốc Danh, Lý Huỳnh Sĩ, message Lê Trọng San.
Hàng 2  
Phạm Công Trí, Vũ Nguyễn Hoàng Chánh, Lê Nhân Tâm, Cao Xuân Chiêu, Trần Hoài Nghĩa, message Trần Đại Tân Phi, Trần Việt Hồ, Lư Long Sơn, Nguyễn Thành Sơn, Châu Nhật Thanh.
Hàng 1  
Nguyễn Quang Hiền, message Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Thọ, message Nguyễn Duy Thiện, Hạng Minh Dũng, Bùi Hữu Thanh, Nguyễn Thành Nhơn, Đặng Tân Trung, Nguyễn Văn Thanh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-7Lớp 4-9 next