Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-3
previous Lớp 4-2Lớp 4-4 next
Ban khen danh dự
Trần Văn Tuấn Minh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Thụy Vũ
2 - Ansary
3 - Trg. Như Vĩnh Quang
1 - Nguyễn Gia Cường
2 - Dương Quí Hoàn
3 - Trần Văn Tuấn Minh
1 - Trần Thụy Vũ
2 - Dương Quí Hoàn
3 - Trần Văn Tuấn Minh
TOÁNANH VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trg. Như Vĩnh Quang
2 - Trần Thụy Vũ
3 - Dương Quí Hoàn
1 - Hoàng Đình Long
2 - Phan Xuân San
3 - Trần Kim Ngọc
1 - Trần Thụy Vũ
2 - Nguyễn Thanh Tuyền
3 - Dương Quí Hoàn
HỘI-HỌA
1 - Phạm Gia Sơn
2 - Lê Thanh Liêm
3 - Lâm Nhứt Dũng
73-4-3
Hàng 4  
message Lê Ngọc Thu, message Hồ Hoàng Minh, message Nguyễn Huy Đao, message Lê Hùng Vũ, message Trần Kim Ngọc, message A. Ansary, message Nguyễn Thanh Vũ Hoàng, message Ái Tiến.
Hàng 3  
message Nguyễn Đình Thuần, message Trần Quốc Hùng, message Lưu Vinh Quốc, message Trịnh Văn Hùng, message Trần Công Bình, message Trương Minh Phùng.
Hàng 2  
message Hoàng Hữu Tâm, message Hà Bảo Vinh, message Trần Quốc Thắng, message Nguyễn Quốc Dũng, message Trương Nam Quí, message Nguyễn Đình Khoa, message Cổ Tấn Bình, message Dương Nghiệp Minh.
Hàng 1  
message Trần Thụy Vũ, message Lê Đình Cẩn, message Phạm Gia Sơn, message Nguyễn Trung Thành, message Nguyễn Văn Ngọc, message Hồ Phước Thành, message Đinh Trần Giang, message Nguyễn Thanh Tuyền.

Hàng 4  
message Lê Văn Khiêm, message Trần Văn Dũng, message Bùi Huy Nhơn Thắng, message Dương Quí Hoàn, message Ngô Duy Tiến, message Trần Trọng Hiếu, message Phan Duy Thông, message Lê Th. Liêm, message Lê Ngọc Kim Long.
Hàng 3  
message Ngô Duy Tú, message Nguyễn Tiến Đạt, message Nguyễn Ngọc Châu, message Phạm Minh Thanh, message Nguyễn Đình Đức, message Phan Nhứt Phú, message Phan Xuân Sang, message Hoàng Đình Long, message Nguyễn Kim Sơn.
Hàng 2  
message Nguyễn Ngọc Hùng, message Dương Đinh Hùng, message Trương Hoàng Trí, message Phạm Minh Kiệt, message Hoàng Hữu Tâm, message Vũ Hoàng Tú, message Đoàn Thanh Khiết, message Nguyễn Đình Hòa, message Nguyễn Thanh Dũng.
Hàng 1  
message Trương Như Vinh Quang, message Lâm Nhứt Dũng, message Đinh Chiển, message Trần Bảo Chung, message Đinh Bội Ngọc, message Nguyễn Gia Cường, message Trần Văn Tuấn Minh, message Vũ Đức Sinh, message Trương Thế Phong.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-2Lớp 4-4 next