Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-11
previous Lớp 4-10Lớp 4-12 next
Ban khen danh dự
Phạm Duy Trạch
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Đặng Quốc Hoàng
2 - Trần Vĩnh Hoàng Thông
3 - Phan Trọng Tuấn
1 - Dương Duy Tuấn
2 - Võ Anh Tuấn
3 - Trần Vĩnh Hoàng Thông
1 - Nguyễn Minh Tấn
2 - Phan Trọng Tuấn
3 - Võ Anh Tuấn
TOÁNPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Ngọc Sang
2 - Trần Đình Hiệp
3 - Đỗ Văn Nhân
1 - Trần Vĩnh Hoàng Phong
2 - Phạm Duy Trạch
3 - Trần Tấn Thọ
1 - Đặng Quốc Hùng
2 - Đoàn Hùng Nghĩa
3 - Phạm Duy Trạch
HỘI-HỌA
1 - Bùi Ngọc Chi Như
2 - Hà Sĩ Liêm
3 - La Cẩm Phong
73-4-11
Hàng 4  
Dương Duy Tuấn, message Lê Quang Trương, message Phạm Duy Trạch, Nguyễn Ngọc Long, message Diệp Phú Thao, message Phạm Văn Thái, Đoàn Huy Nghĩa.
Hàng 3  
Phạm Ngọc Bá, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Phan Lân, Trần Khánh Dung, Nguyễn Minh Tân, Trần Vĩnh Hoàng Thông, message Hoàng Huy Hoàng, Ngô Hồng Sơn.
Hàng 2  
Nguyễn Thanh Danh, message Phạm Quốc Chương, message Vũ Anh Dũng, Nguyễn Đức Trí, Hà Sĩ Liêm, Nguyễn Đình Viên, Phan Thành Tiến, Trần Đình Hiệp, message Nguyễn Thành Minh.
Hàng 1  
message La Cam Phong, Huỳnh Anh Tài, message Ninh Hồng Độ, Hồ Hữu Hạnh, Nguyễn Hữu Thành, Bùi Nguyễn Chi Như, Hà Quốc Thắng, Dương Châu Thảo.

Hàng 4  
message Lê Chí Vinh, message Huỳnh Ngọc, Phạm Duy Thống, Võ Anh Tuấn, Phạm Thế Lâm, message Nguyễn Ngọc Sang, message Thái Sơn Minh, Nguyễn Tuấn Phúc, message Trần Quang Hoàng.
Hàng 3  
message Lâm Tân Lộc, message Lâm Đức Tính, Nguyễn Tuấn Dũng, message Mao Phúc Ninh, message Nguyễn Mạnh Cường, message Nguyễn Duy Thắng, Lê Anh Khôi, message Phạm Hồng Nhơn, Đặng Quốc Hoàng.
Hàng 2  
message Ngô Thanh Hùng, Trần Anh Tuấn, Đỗ Văn Nhạn, La Trung Thiệu, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Thanh Phương, message Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thành Sơn.
Hàng 1  
Trần Tấn Thọ, message Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Hiền Nhân, Phan Trọng Tuấn, message Hà Viết Long, Nguyễn Ngọc Dũng, message Nguyễn Thế Minh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-10Lớp 4-12 next