Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Seconde 2
previous Lớp Seconde 1Lớp Seconde 3 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Trần Phúc Hậu
3 - Vũ Thanh Hiệp
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Nguyễn Hữu Văn
3 - Vũ Thanh Hiệp
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Hoàng Điểu
3 - Trần Phúc Hậu
PHÁP-VĂNANH VĂNLÝ HÓA
1 - Vũ Thanh Hiệp
2 - Hinh Tăng Huy
3 - Đỗ Mạnh Hùng
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Hinh Tăng Huy
3 - Lê Thanh Minh
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Nguyễn Hoàng Điểu
SỬ ĐỊA
1 - Minh Tăng Huy
2 - Trần Phúc Hậu
3 - Nguyễn Hoàng Điểu
72-sec-2-ed
Hàng 5  
Đỗ Mạnh Hùng, Lao Bảo Kỳ, Lưu Khắc Thành, Trần Kinh Thành, Nguyễn Anh Tài, message Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Hữu Phương, Trương Quang Trí, message Trần Tiến Nam, Hinh Tăng Huy.
Hàng 4  
Trần Quốc Gia, Nguyễn Tấn Tước, Đoàn Tấn Phát Lý, Trần Quang Huy, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Viễn Hoàng Minh, Trần Phúc Hậu, Nguyễn Đông Trúc, Trương Ngọc Bích, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Huy Hoàng.
Hàng 3  
Nguyễn Anh Việt, Nguyễn Thắng Khải, Nguyễn Ngọc Ánh, Tô Hoài Ân, Lê Thanh Minh, Nguyễn Duy Minh Dũng, Trần Phước Lợi, Vũ Hoàng Dũng, Nguyễn Lê Sinh, Nguyễn Bá Quý, Lê Phát Vinh.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Nhiều, Nguyễn Ngọc Sơn, Vũ Thanh Hiệp, Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Đẩu, Lương Trung Việt, Nguyễn Quang Toản, Trần Minh Chánh, Nguyễn Quyền Trương, Nguyễn Trung Quốc, Dương Minh Quang, Nguyễn Hoàng.
Hàng 1  
Nguyễn Phước Hậu, Nguyễn Anh Tuấn, La Anh Tuấn, Lưu Phương Chi, Nguyễn Thanh Sơn, message Ôn Thế Hùng, Đoàn Anh Tú, Ngô Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Điểu, Nguyễn Văn Trọng, Lý Thanh Long.

message Có tin nhắn

previous Lớp Seconde 1Lớp Seconde 3 next