Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Seconde 1
Lớp Seconde 2 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Hoài Văn
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Nguyễn Hoàng Luân
1 - Đỗ La Phương Tuấn
2 - Trần Thiện Chính
3 - Chu Tam Dũng
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Lý Phú Trung
3 - Lê Ngọc Hải
PHÁP-VĂNANH VĂNLÝ HÓA
1 - Nguyễn Hoài Văn
2 - Nguyễn Đình Thân
3 - Đỗ La Phương Tuấn
1 - Lâm Quốc Dũng
2 - Trần Duy Thiết
3 - Chu Tam Dũng
1 - Lâm Quốc Dũng
2 - Nguyễn Hoài Văn
3 - Nguyễn Hoàng Luân
SỬ ĐỊA
1 - Đỗ La Phương Tuấn
2 - Lý Phú Trung
3 - Lâm Quốc Dũng
72-sec-1-ed
Hàng 5  
Nguyễn Hoài Vân, Trần Trọng Hiếu, Lâm Quốc Dũng, Phan Hiển Toàn, Cổ Trường Sinh, Đỗ La Phương Tuấn, Phạm Hữu Nguyên, message Trần Quốc Tuấn, Huỳnh Văn Tuyên, Viang Lang Sơn, Phạm Chí Hùng.
Hàng 4  
Nguyễn Tường Quân, Trịnh Viết Đồng, Lê Ngọc Hải, Lưu Văn Chương, Nguyễn Đình Bửu, Trần Duy Thiết, Nguyễn Phước Mạnh, Lý Phú Trung, Mai Hữu Tín, Trần Thiện Chính, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đình Thân.
Hàng 3  
Cao Đăng Hoàng, Võ Hoàng Thông, Nguyễn Hoàng Luân, Lê Trung Hiệp, Lê Quang Trí, Ngươn Hiệp, Trần Trung Chánh, Chu Tam Dũng, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Gia Thịnh, Nguyễn Minh San, Ngô Hữu Thiện.
Hàng 2  
Lê Hoàng Khải, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Đăng Trường, message Huỳnh Tấn Kiệt, Hứa Ngọc Hiền, Trần Quốc Hùng, Trương Thanh Gia, Lê Mộng Nam, Châu An Lương, Hà Hữu Huệ, message Ngô Đình Tài.
Hàng 1  
message Thái Hoàng Việt, Trần Văn Ngọc Sơn, Phạm Gia Nghi, Đỗ Hoàng Long, Nguyễn Danh Quí, Lương Phụng Hoàng, Diệp Hòa Hiệp, Vũ Đức Minh, Lý Tấn Hiệp, Nguyễn Duy Bằng, Nguyễn Quốc Thái.

message Có tin nhắn

Lớp Seconde 2 next