Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Seconde 3
previous Lớp Seconde 2
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Hồ Văn Thông
2 - Huỳnh Khắc Hưng
3 - Lê Văn Dũng
1 - Huỳnh Khắc Hưng
2 - Đỗ Phạm Quỳnh
3 - Nguyễn Huy Quang
1 - Hồ Văn Thông
2 - Phạm Hữu Lộc
3 - Lê Văn Dũng
PHÁP-VĂNANH VĂNLÝ HÓA
1 - Trương Ngọc Thạch
2 - Phạm Gia Luận
3 - Nguyễn Thành Lâm
1 - Hồ Văn Thông
2 - Huỳnh Khắc Hưng
3 - Đào Minh Hiệp
1 - Hồ Văn Thông
2 - Huỳnh Khắc Hưng
3 - Lê Văn Dũng
SỬ ĐỊA
1 - Hồ Văn Thông
2 - Huỳnh Khắc Hưng
3 - Lê Văn Dũng
72-sec-3-ed
Hàng 5  
Hồ Đắc Liêm, Phạm Ngọc Đăng, Lưu Hữu Lương, Lê Quang Hội, Hồ Ngọc Hùng, Nguyễn Nam Hải, Trần Hồng Đức, Trần Cao Tiến, Phạm Văn Việt, Huỳnh Minh Trí.
Hàng 4  
Lê Hoàng Nam, Nguyễn Huy Quang, Trần Văn Khôi, Ngô Quang Đạt, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Sơn Hiền, Trần Minh Triết, Trần Trung Việt, Dương Quốc Hưng, message Huỳnh Cao Đệ.
Hàng 3  
Bùi Xuân Tùng, Nguyễn Minh Tuấn, Tạ Quang Chí, Bùi Thái Sơn, Đăng Công Thành, Hồ Văn Thông, Hầu Mặc Đức, Nguyễn Ngọc Hải, Trần Tiến Sanh, Đặng Quốc Tuấn, Lê Ngọc Huy.
Hàng 2  
Phạm Ngọc Trác, Trần Vĩnh Tiến, Nguyễn Thành Lâm, Phùng Văn Nam, Nguyễn Huy Cầu, Nguyễn Ngọc Hóa, Võ Thái Bảo, Phạm Gia Luận, Lê Minh Tuấn, Quan Kỳ Sang, Trương Ngọc Thạch, Nguyễn Tấn Phương.
Hàng 1  
Phạm Hữu Lộc, message Lưu Hữu Ni, message Đặng Xuân Thảo, Lê Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Quang, Lê Nhơn Trung, Nguyễn Hữu Cát, Bảo Dũng, Trần Tiễn Quang Minh, Nguyễn Thiện Mỹ, Huỳnh Khắc Hưng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Seconde 2