Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-2
previous Lớp 6-1Lớp 6-3 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Trần Thế Phú
2 - Trần Mạnh Đạt
3 - Võ Tứ Tâm
1 - Nguyễn Nam Huân
2 - Trịnh Dương Minh
3 - Trần Thế Phú
1 - Trần Thế Phú
2 - Nguyễn Nam Huân
3 - Trần Mạnh Đạt
LÝ HÓASỬ ĐỊAANH VĂN
1 - Trần Thế Phú
2 - Dư Thiên Đức
3 - Trịnh Dương Minh
1 - Nguyễn Nam Huân
2 - Trần Thế Phú
3 - Đinh Công Thuận
1 - Trần Thế Phú
2 - Nguyễn Nam Huân
3 - Lý Văn Dũng
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Dư Thiên Đức
2 - Trần Thế Phú
3 - Trần Mạnh Đạt
1 - Trần Mạnh Đạt
2 - Dư Thiên Đức
3 - Nguyễn Nam Huân
1 - Lý Ngọc Tâm
2 - Võ Tri Tâm
3 - Trần Trọng Hiếu
72-6-2-ed
Hàng 5  
Đặng Phước, Nguyễn Hữu Ngọc, Lương Khắc Trung, message Nguyễn Phát Minh, message Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Điình Hưng, message Lý Văn Dũng, Phạm Văn Cường, message Nguyễn Văn Nhân, message Trần Bá Phúc, Ngô Phước Thái, Dương Đức Trọng, Phạm Hồng Phúc, message Lâm Công Lộc.
Hàng 4  
message Hồ Quang Khiêm, Cao Long Định, Trịnh Thế Hùng, message Trần Ngọc Hoàn, message Nguyễn Hùng Tiến, Lê Minh Toàn, Trần Thanh Danh, message Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thành Công, Võ Tri Tâm, message Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Vĩnh Trí, message Nguyễn Quang Tuấn, message Nguyễn Đại Nghĩa, Nguyễn Công Đức.
Hàng 3  
Trần Thế Phú, message Nguyễn Nam Huân, Nguyễn Văn Sang, message Nguyễn Chương, message Nguyễn Tôn Hưng, Mai Vinh Hiển, message Đoàn Công Chức, Quách Thành Nghiệp, Ngô Trung Nghĩa, message Đỗ Duy Hùng, Nguyễn Anh Thắng, Đặng Trọng Nghĩa, message Tạ Quốc Vinh, Cung Hồng Nghĩa, Tống Ngọc Minh.
Hàng 2  
Hà Gia Thuận, Nguyễn Ngọc Tuyến, Nguyễn Thới, message Nguyễn Cương Điền, Trịnh Dương Minh, Lê Hoàng Vũ, Đinh Công Thuận, message Hoàng Trọng Ánh, message Nguyễn Công Khôi, message Đặng Hữu Khôi, message Trần Mạnh Đạt, Lê Công Phúc, Trần Mạnh Sũng, Nguyễn Thế Hưng.
Hàng 1  
message Phạm Hoàng Kim, Đinh Minh Tuấn, Phạm Gia Khiêm, message Vũ Tiến Cường, Lý Ngọc Tâm, Dương Danh Quang, Trần Trung Thành, Nguyễn Thế Thanh, message Dư Thiên Đức, Trần Kinh Luân, message Nguyễn Thế Sơn, message Nguyễn Văn Trừ, Đỗ Đức Lâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-1Lớp 6-3 next