Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-4
previous Lớp 5-3Lớp 5-5 next
Ban khen danh dự
Hoàng Tấn Lập
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vũ Duy Vũ
2 - Lê Anh Tuấn
3 - Nguyễn Công
1 - Đào Đinh Chính
2 - Hoàng Tấn Lập
3 - Lê Anh Tuấn
1 - Nguyễn Ngọc Trí
2 - Vũ Duy Vũ
3 - Nguyễn Hoàng Linh
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Hoàng Tấn Lập
2 - Thái Văn Toàn
3 - Đào Tiến Nguyên
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Nguyễn Bá Hùng
3 - Vũ Duy Vũ
1 - Hoàng Tấn Lập
2 - Võ Lương Ngọc
3 - Trương Chức Tề
HỘI-HỌA
1 - Hà Giao Thảo
2 - Vũ Quốc Thắng
3 - Dương Minh Thành
72-5-4-ed
Hàng 4  
Trương Chức Tề, Hoàng Tấn Lập, message Phạm Ngọc Anh, message Bùi Thế Dũng, Nguyễn An Toàn, Hồ Đình Thuận, Hồng Đạt Phúc, Mai Sơ Khải, Hồ Mộng Trang, Châu Thanh Sơn, Trương Đức Thắng, Passed away Cổ Hùng Cường, Trần Anh Vũ, Nguyễn Mạnh Dũng.
Hàng 3  
Trần Ngọc, Võ Lương Ngọc, Trần Hùng Sơn, Vũ Duy Vũ, message Nguyễn Thiện Trường, message Hồ Chí Hiển, message Huỳnh Tấn Phát, message Hà Gia Thảo, message Trần Quang Xuân, message Nguyễn Trọng Khang, message Vũ Thành Công, Phạm Anh Lâm, Nguyễn Ngọc Trí.
Hàng 2  
message Lý Anh Dũng, Phan Văn Hậu, Nguyễn Thế Trường, message Nguyễn Hoàng Linh, message Thái Văn Toàn, Vũ Quốc Thắng, message Phạm Quang Thành, Đào Đình Chinh, message Lê Anh Triết Nhân, Châu Thanh Nam, Trịnh Viết Kim, Trần Hữu Phú, Vũ Thanh Hiển, Nguyễn Lưu Tuyến.
Hàng 1  
Nguyễn Bá Hùng, Trần Thanh Hùng, message Nguyễn Công, Huỳnh Quang Huy, Đào Tiến Nguyên, message Hồng Diệm Lân, Nguyễn Phan Huân, Lê Công Quốc Vũ, Dương Nguyên Hưng, message Dương Hữu Lộc, Dương Minh Thành, Mai Anh Tài.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-3Lớp 5-5 next