Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-2
previous Lớp 5-1Lớp 5-3 next
Ban khen danh dự
Cao Minh Đồng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Dương Thanh Truyền
2 - Lê Quang Lộc
3 - Nguyễn Đức Phú
1 - Cao Minh Đồng
2 - Dương Thanh Truyền
3 - Phùng Minh Hiền
1 - Cao Minh Đồng
2 - Dương Thanh Truyền
3 - Phan Anh Tài
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
2 - Nguyễn Đức Phú
3 - Huỳnh Cao Trị
1 - Dương Thanh Truyền
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Cao Minh Đồng
1 - Dương Thanh Truyền
2 - Cao Minh Đồng
3 - Đoàn Vĩnh Thụy
HỘI-HỌA
1 - Lê Anh Dũng
2 - Nguyễn Quang Hùng
3 - Nguyễn Đức Phú
72-5-2-ed
Hàng 5  
Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Minh, message Trần Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quế Vinh, message Đoàn Vĩnh Thụy, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Bảng, Nguyễn Đình Thuận, message Trần Quế Thông, Lê Phương Lâm, Võ Thanh Tòng.
Hàng 4  
Cao Minh Đồng, Ngô Văn Linh, Nguyễn Thanh Tùng, message Lê Anh Dũng, Dương Thành Truyền, message Trần Hữu Tài, Mai Phương Thể, Phạm Trường Sơn, Phùng Minh Hiển, Hứa Hiền Đức, Lê Ngọc Tín, Nguyễn Bá Vĩnh.
Hàng 3  
Nguyễn Quang Hùng, Trần Kim Thượng, Bùi Anh Tuấn, message Nguyễn Tấn Phát, message Nguyễn Bá Hồng Sơn, Lê Quang Lộc, Nguyễn Hiển Vinh, Nguyễn Trọng Phát, Nguyễn Tấn Minh, message Cổ Quốc Hùng, message Nguyễn Quốc Vinh, message Nguyễn Đình Bá, message Nguyễn Văn Trí Dũng.
Hàng 2  
Tạ Quốc Dũng, Phan Đăng Cường, Ngô Đình Trí, Huỳnh Chí Nhẩn, Nguyễn Kim Phương, Nguyễn Thành Trung, Lê Minh Trí, message Nguyễn Thành Phi, Ngô Quốc Thông, Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Tấn Dũng, message Trần Phương Long, message Đỗ Mạnh Hùng.
Hàng 1  
message Hoàng Văn Thọ, message Phạm Hạnh Phúc, Trần Văn Trung, message Nguyễn Đức Phú, message Lý Phúc Hải, Hầu Mặc Vượng, Vũ Minh Hoàng, Phan Anh Tài, message Tô Thanh Hải, message Huỳnh Cao Trị, Bùi Xuân Lộc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5-1Lớp 5-3 next