Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5-1
Lớp 5-2 next
Ban khen danh dự
Vũ Hiển
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Đặng Minh Chí
2 - Vũ Hiển
3 - Nguyễn Thanh Sơn
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Đặng Minh Chí
3 - Vũ Hiển
1 - Đặng Minh Chí
2 - Mguyễn Thanh Sơn
3 - Vũ Hiển
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Vũ Hiển
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Đặng Minh Chí
1 - Vũ Hiển
2 - Huỳnh Phi Hùng
3 - Nguyễn Thanh Sơn
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Huỳnh Phi Hùng
3 - Cao Minh Trí
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tiến Dũng
2 - Thân Đức Tuệ
3 - Võ Thanh Sơn
72-5-1-ed
Hàng 5  
message Chung Quang Lộc, message Nguyễn Quốc Thông, message Thân Đức Tuệ, Trần Hữu Nghĩa, Trần Xuân Hải, message Lê Gia Huy, message Lê Công Thuyên, Cao Minh Trí, message Trần Nhựt Thức, message Đỗ Thanh Kiệt.
Hàng 4  
message Diệp Thế Nên, message Phạm Kim Long, message Mai Công Phú, Đặng Minh Trí, Hà Quí Trí, Huỳnh Phi Hùng, Dương Đức An, message Bùi Duy Tân, Thái Quang Đạo, message Trần Mộng Dũng.
Hàng 3  
message Trần Văn Trí, message Võ Thành Sơn, message Lương Tấn Hoàng, message Nguyễn Huy Hoàng, Trần Tấn Vũ, message Trần Công Tâm, message Phan Vinh Hiển, Đoàn Ngọc Lâm, Vũ Quốc Hùng, message Nguyễn Thành Sơn, message Nguyễn Huỳnh Hòa, message Nguyễn Văn Cường.
Hàng 2  
message Lý Thanh Tâm, message Vũ Quang Vinh, Nguyễn Viết Trọng, Trần Chí Thông, message Trần Liệt Vỹ, message Nguyễn Đình Diên, message Nguyễn Thành Trung, message Ngô Trọng Hiếu, message Trần Di Nhuận Đức, Nguyễn Tiến Dũng, message Trần Vương Thạch, message Nguyễn Ngọc Quốc Khanh.
Hàng 1  
message Quách Vĩnh Châu, message Trần Quang Phúc, message Huỳnh Tuấn Cường, Nguyễn Hữu Tuấn, message Lê Minh Hoàng, Trần Hữu, Nguyễn Anh Tuấn, message Vũ Hiển, message Lê Bảo Trung, message Nguyễn Quốc Thái, message Vương Duy Lý.

message Có tin nhắn

Lớp 5-2 next