Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-2
previous Lớp 2-1Lớp 2-3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Minh Hoàng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Minh Hoàng
2 - Nguyễn Đỗ Đức Tuấn
3 - Lê Phi Giao
1 - Hồ Sỹ Nguyên
2 - Nguyễn Đỗ Quốc Tuấn
3 - Phạm Hoàng Vũ Tùng
1 - Nguyễn Minh Hoàng
2 - Bùi Thanh Trúc
3 - Đặng Cao Đệ
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Minh Hoàng
2 - Hoàng Trọng Quát
3 - Nguyễn Trung Hiếu
1 - Nguyễn Đỗ Quốc Tuấn
2 - Nguyễn Minh Hoàng
3 - Châu Huy
1 - Đinh Ngọc Long
2 - Cao Tuấn Ngọc
3 - Nguyễn Đỗ Quốc Tuấn
72-2-2-ed
Hàng 5  
Lê Phi Giao, message Hoàng Hùng, Lê Thiện, Việt Hoàng Quốc Trí, message Cao Tấn Thọ, message Cao Tấn Lộc, Trần Nguyên Phong, Phạm Minh Quang, Đinh Ngọc Long, message Lê Thanh Trung, Huỳnh Anh Kiệt, Hoàng Trọng Quát, Đỗ Kim Hữu.
Hàng 4  
Võ An Thạnh, message Lý Đức Hiệp, message Trần Chánh Bắc, Võ Phương Hải, Nguyễn Thanh Hải, Dư Vỉnh Anh Long, message Trần Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Hoàng, Bùi Văn Chương, Phan Anh Minh, Nguyễn Phi Hoàng, Đặng Thế Hùng.
Hàng 3  
Nguyễn Ngọc Hùng, message Huỳnh Thanh Sơn, Dương Công Mận, Trần Bửu Lộc, message Bạch Ngọc Bảo Thiện, message Nguyễn Đạt Thịnh, message Trần Chánh Hoàng, Huỳnh Hữu Phú, message Trần Tuấn Phương, Trần Minh Thanh, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Hữu Vinh, Phạm Hồng Đức.
Hàng 2  
Nguyễn Đỗ Quốc Tuấn, message Nguyễn Đình Ánh, Trần Đức Hiếu, message Huỳnh Đình Thảo, Ngô Vĩnh Phong, message Nguyễn Đại Thành, message Đinh Văn Minh, message Phạm Hoàng Vũ Tùng, message Bùi Thanh Trúc, Trần Đoàn Thảo, message Trần Đạm Thông, message Trần Hiệp Dũng.
Hàng 1  
Nguyễn Trung Hiếu, message Nguyễn Triệu Toàn, message Đặng Cao Đệ, message Quách Trí Dũng, Bùi Tấn Phát, Nguyễn Đình Quân, message Nguyễn Thành Phát, Hồ Sĩ Nguyên, message Nguyễn Hùng Hiệu, Lê Đức Thiện, message Châu Huy, message Phạm Minh Triết.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-1Lớp 2-3 next