Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-1
Lớp 2-2 next
Ban khen danh dự
Phạm Quang Vinh
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phan Tiến Dũng
2 - Cao Uy Linh
3 - Nguyễn Hoàng Sơn
1 - Trần Văn Thiện
2 - Nguyễn Hà Thành
3 - Huỳnh Văn Thanh
1 - Phạm Anh Hào
2 - Nguyễn Thế Hoàng
3 - Trần Anh Huy
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Văn Thiện
2 - Đặng Quý Hữu
3 - Lý Anh Tuấn
1 - Trương Thanh Thuyền
2 - Phạm Quang Vinh
3 - Phạm Quốc Tín
1 - Đặng Quý Hữu
2 - Đỗ Kha
3 - Phạm Duy Khánh
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Anh Mỹ
2 - Đặng Hụy Thông
3 - Hồ Tuấn Long
72-2-1-ed
Hàng 5  
Trần Văn Thiện, message Lý Anh Tuấn, message Nguyễn Công Bằng, Vũ Ngọc Dũng, Trần Phi Bằng, message Lê Ngọc Huyến, Nguyễn Bình Trị, message Nguyễn Anh Mỹ, Lâm Hoàng Hải, Nguyễn Ngân Sơn, message Nguyễn Chánh Minh, message Nguyễn Hà Thành.
Hàng 4  
message Phạm Quang Vinh, message Nguyễn Xuân Khôi, Bùi Quang Trung, message Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Long, message Đoàn Đình Hà, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Xuân Nguyên, Cao Minh Tâm, Nguyễn An Tế, message Trần Ngọc Hưng, Vũ Văn Hiếu, message Huỳnh Văn Thành, message Ngô Đức Hội.
Hàng 3  
Phạm Quốc Tín, Trương Sĩ Phong, Đặng Đình Khanh, Phạm Tiến Dũng, Đặng Quí Hữu, Trương Thụy Duy Nghiệm, message Lê Hữu Trí, message Nguyễn Công Hoàng, Nguyễn Hữu Tài, Cao Minh Thông, Nguyễn Xuân Đức, Trần Đức Thanh, message Nguyễn Ngọc Huân, Trương Hà Tiên.
Hàng 2  
message Đỗ Kha, Lê Thanh Tùng, Phạm Anh Hào, message Nguyễn Tiết Trung, Nguyễn Thanh Hải, message Đinh Tiến Trung, Trần Thanh Đức, Đặng Huy Thông, Nguyễn Quốc Dũng, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Tấn Minh, message Dư Thanh Quang, Trần Anh Huy, message Đào Kim Long.
Hàng 1  
Nguyễn Xuân Hiên, Phạm Duy Khánh, Lý Anh Hải, message Lê Quang Lộc, Lưu Thanh Hải, message Hồ Tuấn Long, Lê Hữu Độ, Trần Phi Hùng, message Nguyễn Ngọc Chính, Phạm Quang Trung, Cao Uy Linh, Trương Thanh Tuyền.

message Có tin nhắn

Lớp 2-2 next