Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 2-3
previous Lớp 2-2Lớp 2-4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Hảo
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Hữu Thảo
2 - Huỳnh Hữu Hiếu
3 - Nguyễn Hữu Thái
1 - Đỗ Năng Hoàng Cương
2 - Trần Thanh Nhàn
3 - Nguyễn Hữu Thảo
1 - Nguyễn Tấn Phúc
2 - Nguyễn Hữu Hảo
3 - Nguyễn Hữu Thái
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Hữu Hảo
2 - Đặng Quốc Tuấn
3 - Đỗ Năng Hoàng Cương
1 - Nguyễn Hữu Thảo
2 - Nguyễn Hữu Thái
3 - Huỳnh Hữu Hiếu
1 - Trương Phú Cương
2 - Trương Vĩnh Phúc
3 - Nguyễn Đình Thăng
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Hữu Thái
2 - Trương Vĩnh Phúc
3 - Nguyễn Hữu Hảo
72-2-3-ed
Hàng 5  
Nguyễn Phước Mỹ Tự Phú, message Hà Duy Thắng, message Lê Duy Linh, message Hoàng Thái Chương, Nguyễn Quốc Sơn, message Bùi Quang Tuấn, message Vũ Năng Đức, Võ Như Phong, message Nguyễn Hữu Hảo, message Nguyễn Hữu Thái, message Huỳnh Khai Lục, message Nguyễn Chí Nghĩa, Lê Minh Tuấn, message Tôn Thất Long.
Hàng 4  
Ngô Văn Hùng, Đặng Hồng Nhựt, Đặng Quốc Hy, Đặng Quốc Tuấn, Cao Hoàng Sơn, message Phạm Văn Lắm, Nguyễn Minh Thuận, Huỳnh Cao Thắng, message Đỗ Đức Dũng, message Phùng Minh Thiện, Trương Bá Dũng, Nguyễn Đình Thành, Trương Phú Cường.
Hàng 3  
message Nguyễn Hưng Quốc, Trần Công Hoàng Tam, message Nguyễn Tôn Phước, message Đỗ Năng Hoàng Cương, Đỗ Viễn Phương, message Trần Thanh Liêm, message Huỳnh Hữu Hiếu, Trương Ngọc Lam, Nguyễn Chí Trung, Đặng Quốc Huy, Nguyễn Tấn Phúc, message Trần Tuấn Thanh Phong, Trần Đức Quí.
Hàng 2  
message Lê Kim Ngọc, message Hồ Anh Tuấn, message Phạm Đình Đông, Lý Trung Tú, Nguyễn Đức Chu, message Nguyễn Văn Chương, Phan Tiến Dũng, message Nguyễn Như Quang, message Cao Anh Tài, message Đỗ Thiếu Liệt, message Văn Đình Tuấn, message Đặng Quốc Khánh, message Cao Thái Thạnh.
Hàng 1  
Đào Thượng Trí, Nguyễn Duy Hiển, Vũ Quốc Chương, Lê Hoàng Hùng, Trịnh Hựu Cường, Nguyễn Anh Dũng, message Bùi Mạnh Hiệp, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Bình, message Trần Phong Cảnh, message Lâm Thiên Lộc, Nguyễn Tấn Lợi, Trương Vĩnh Phúc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 2-2Lớp 2-4 next