Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-6
previous Lớp 9-5Lớp 9-7 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Dương Trọng Hiếu
2 - Dương Thành Trung
3 - Trịnh Ngọc Minh
1 - Nguyễn Hoàng Ngọc
2 - Nguyễn Phúc Bảo Tuấn
3 - Trịnh Ngọc Minh
1 - Dương Thành Trung
2 - Nguyễn Thiện Nghi
3 - Phạm Công Bình
LÝ HÓATOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Dương Trọng Hiếu
2 - Ngụy Thanh Nhàn
3 - Nguyễn Minh Mẫn
1 - Dương Trọng Hiếu
2 - Nguyễn Hoàng Chương
3 - Nguyễn Trần Quốc
1 - Dương Thành Trung
2 - Đào Trọng Nghĩa
3 - Dương Trọng Hiếu
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊATHỂ DỤC
1 - Dương Trọng Hiếu
2 - Nguyễn Trần Quốc
3 - Trịnh Ngọc Minh
1 - Dương Thành Trung
2 - Nguyễn Hoàng Chương
3 - Trần Văn Hiệp
1 - Trần Văn Vụ
2 - Đỗ Đăng Bình
3 - Nguyễn Thanh Xuyên
72-9-6-ed
Hàng 6  
message Nguyễn Anh Dũng, message Nguyễn Linh Bằng, message Nguyễn Hoàng Ngọc, message Nguyễn Thiện Nghi, Nguyễn Hữu Công, message Phạm Công Bình, Trương Nam Quang, message Trần Văn Vụ, message Trần Quốc Khiêm, message Đỗ Đăng Bình.
Hàng 5  
message Hoàng Sơn, Cao Đình Phát, Lê Quang Tấn, Từ Văn Hảo, Đỗ Quốc Quân, message Trần Quang Thuận, message Nguyễn Kỳ Dũng, message Nguyễn Sĩ Hải, message Phan Hữu Phước, Nguyễn Phúc Bảo Tuấn.
Hàng 4  
message Dương Trọng Hiếu, message Nguyễn Hữu Bình, message Lưu Thành Trung, Nguyễn Xuân Loan, message Trần Văn Hiệp, message Đào Trọng Nghĩa, message Nguyễn Văn Liêm, Phạm Hồng Thạch, Trần Kim Thanh, Khổng Thanh Thỏa.
Hàng 3  
Nguyễn Thế Thanh, message Đặng Kim Tấn, message Nguyễn Trần Quốc, message Vũ Kim Phước, Nguyễn Thanh Xuyên, 4Passed away Phạm Ngọc Hiển, message Nguyễn Tường Phong, Nguyễn Thành Trực, message Ngụy Thanh Nhàn, message Phạm Anh Minh, Nguyễn Minh Mẫn.
Hàng 2  
Nguyễn Văn Thanh Châu, Vĩnh Anh, Trần Hồng Chương, Trương Bá Tùng, message Trần Ngọc Hiển, Nguyễn Thanh Liễu, message Tạ Quốc Huân, Nguyễn Thanh Tâm, Đàm Quang Phước, message Phạm An Nhàn, message Lê Thanh Chương, message Trịnh Ngọc Minh.
Hàng 1  
Nguyễn Hoàng Chương, message Bùi Văn Hiếu, message Nguyễn Thanh Mai, message Vũ Tường Minh, message Dương Thành Trung, message Nguyễn Ngõc Sĩ, message Ngô Mạnh Dũng, Phạm Phú Quý, Lê Trọng Điền, message Võ Hà Nguyên, message Nguyễn Hữu Hiếu, message Trần Trí Trung, Nguyễn Duy Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-5Lớp 9-7 next