Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-7
previous Lớp 9-6
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Bá Noãn
2 - Phạm Quang Hải
3 - Bùi Hải
1 - Lâm Thanh Hòa
2 - Bành Định Quốc
3 - Phạm Quang Hải
1 - Huỳnh Hòa Nhã
2 - Lâm Thanh Hòa
3 - Đỗ Phương Thành
LÝ HÓATOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Lâm Thanh Hòa
2 - Nguyễn Bá Noãn
3 - Quách Ngụy Vũ
1 - Từ Du Cường
2 - Nguyễn Bá Noãn
3 - Huỳnh Hòa Nhã
1 - Huỳnh Hòa Nhã
2 - Lâm Thanh Hòa
3 - Bùi Hải
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊATHỂ DỤC
1 - Lữ Khánh Hùng
2 - Ngô Khắc Bảo
3 - Lâm Thanh Hòa
1 - Lâm Thanh Hòa
2 - Nguyễn Văn Hợp
3 - Nguyễn Thanh Hùng
1 - Đinh Hoài Bắc
2 - Lương Tấn Trung
3 - Bùi Quang Phúc
72-9-7-ed
Hàng 6  
message Tiêu Văn Thọ, Bùi Hải, message Kiều Công Phụng, message Từ Du Cường, Nguyễn Hữu Bằng, Trần Chí Quang, Bùi Quang Phúc, Nguyễn Văn Hợp, Trần Việt Hùng.
Hàng 5  
Dương Hồng Ấn, Châu Ngọc Minh, message Bành Định Quốc, Lê Quốc Hùng, Passed away Nguyễn Hữu Tiến, Trần Thanh Nhã, message Bùi Quốc Minh, message Lâm Thanh Hòa, Trương Sĩ Hùng, Nguyễn Tiến Dũng.
Hàng 4  
message Trần Quang Trung, Lê Duy Đức, message Ngô Khắc Bảo, Han Sam Sun, message Phạm Công Định, message Hồ Văn Minh, message Đinh Hoài Bắc, message Lữ Khánh Hùng, Trần Bá Tuấn, Lê Thanh Phước, message Liễu Ngọc Hân.
Hàng 3  
message Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Ngọc Tấn, message Trần Hà, message Phan Thành Duyên, Bàng Trọng Nghĩa, Vũ Đình Khải, message Đỗ Phương Thành, message Đỗ Kỳ Phúc, Trần Văn Toàn, message Nguyễn Bá Noãn.
Hàng 2  
message Huỳnh Hòa Nhã, Phạm Quang Minh, Phạm Quang Hải, message Vương Quốc Thanh, Nguyễn Chí Đạt, message Nguyễn Thanh Hùng, message Ngô Chí Việt, message Đường Minh Hùng, message Lê Ngọc Tuân, Nguyễn Hữu Phúc, message Vũ Lê Chương.
Hàng 1  
message Ngô Thế Hiền, Lương Tấn Trung, Tôn Thất Lê Thụ, message Quách Ngụy Vũ, message Nguyễn Thành Nam, message Nguyễn Quang Minh, message Bùi Hữu Phước, message Doãn Duy Cương, message Lư Ứng Giai, Đỗ Cao Thành, Đỗ Ngọc Minh, Đỗ Hữu Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-6