Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9-4
previous Lớp 9-3Lớp 9-5 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Bạch Thủy
2 - Trần Anh Dũng
3 - Phạm Mạnh Tuấn
1 - Nguyễn Quang Lễ
2 - Đặng Chí Khải
3 - Đặng Công Thuận
1 - Trần Anh Tuấn
2 - Nguyễn Đình Tuấn
3 - Trần Anh Dũng
LÝ HÓATOÁN-HỌCVẠN VẬT
1 - Ngô Minh Hiền
2 - Trương Quốc Thắng
3 - Huỳnh Quốc Sang
1 - Phạm Mạnh Tuấn
2 - Nguyễn Quốc An
3 - Ngô Minh Hiền
1 - Nguyễn Quang Lễ
2 - Trương Quốc Thắng
3 - Hồ Đức Thắng
PHÁP-VĂNSỬ ĐỊATHỂ DỤC
1 - Phạm Mạnh Tuấn
2 - Nguyễn Tất Thành
3 - Trần Anh Dũng
1 - Trần Anh Dũng
2 - Nguyễn Quang Lễ
3 - Đặng Chí Khải
1 - Nguyễn Bạch Thủy
2 - Lê Tuấn Thăng
3 - Trương Quốc Thắng
72-9-4-ed
Hàng 5  
message Đặng Chí Khải, Đồng Trung Đông, message Võ Long Hiển, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Duy Hùng, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Tuấn, Huỳnh Kim Long, message Lê Kim Long, Lê Phi Hùng, message Huỳnh Quốc Sang.
Hàng 4  
message Trần Thiện Thành, Nguyễn Khắc Đức, Võ Quốc Khanh, message Võ Công Danh, message Lâm Ngọc Sơn, message Ngô Sĩ Hào, message Văn Thế Hải, message Huỳnh Hữu Tưởng, message Nguyễn Bạch Thủy, message Ngô Minh Hiền, Lý Công Tâm, Trần Đình Thân.
Hàng 3  
message Trần Đình Vinh, Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Trung Thành, Lê Tuấn Thăng, message Cao Thanh Dũng, message Chung Quốc Huy, Tô Minh Chí, message Đặng Quang Lâm, Nguyễn Văn Thành, message Nguyễn Quang Lễ, message Danh Văn Quang Thành.
Hàng 2  
Đào Văn Phương, message Trần Cao Tùng, Chung Quốc Thái, message Trương Anh Bách, message Ma Đình Vựng, Lưu Văn Hùng, Huỳnh Quang Hiển, message Trương Quốc Thắng, message Dương Trung Hưng, Phạm Bảo Quốc, Nguyễn Đình Tuấn, message Vĩnh Khoa, Nguyễn Tất Thành.
Hàng 1  
message Nguyễn Văn Khánh, message Hồ Đức Thắng, message Hoàng Trường Sơn, message Hoàng Đình Khải, Ngô Văn Thọ, message Lương Hữu Trí, message Đặng Công Thuận, Nguyễn Quốc An, message Nguyễn Vĩnh Dũng, message Võ Bá Linh, message Trần Anh Dũng, message Phạm Mạnh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9-3Lớp 9-5 next