Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-8
previous Lớp 7-7Lớp 7-9 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Đắc Hiếu
2 - Hoàng Nhật Tiến
3 - Hoàng Quí Lâm
1 - Nguyễn Đắc Hiếu
2 - Đặng Đình Nam
3 - Hoàng Nhật Tiến
1 - Vũ Xuân Đạt
2 - Trần Quang Nhã
3 - Nguyễn Đắc Hiếu
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Trần Quang Nhã
2 - Nguyễn Đắc Hiếu
3 - Trịnh Dũng
1 - Hoàng Nhật Tiến
2 - Nguyễn Đắc Hiếu
3 - Nguyễn Thành Long
1 - Nguyễn Đắc Hiếu
2 - Nguyễn Tấn Hưng
3 - Trần Quang Nhã
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Đắc Hiếu
2 - Trịnh Dũng
3 - Hoàng Quí Lâm
1 - Trươn Nhật Kỳ
2 - Vũ Xuân Đạt
3 - Trần Vĩ
1 - Hoàng Nhật Tiến
2 - Nguyễn Danh Việt
3 - Nguyễn Đắc Hiếu
72-7-8-ed
Hàng 5  
message Chung Quốc Hùng, Hoàng Nhựt Tiến, Nguyễn Thành Long, message Nguyễn Hữu Bút, message Huỳnh Phương, message Nguyễn Đắc Hiếu, Nguyễn Danh Việt, Dương Tấn Hùng, Võ Phi Hùng, Đặng Đình Nam, Nguyễn Sử Toán, Huỳnh Thành Quân, message Huỳnh Quốc Bình.
Hàng 4  
Nguyễn Ngọc Dung, Phùng Ngọc Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đức Vân, Nguyễn Hữu Trung, message Đinh Mạnh Đạt, message Vũ Xuân Đạt, Huỳnh Minh Mẫn, Lâm Tuấn Kiệt, Nguyễn Việt Thống, Trương Nhựt Kỳ, Huỳnh Ngọc Thuần.
Hàng 3  
Võ Văn Hòa, Nguyễn Tấn Hưng, Dương Văn Hiển, message Đoàn Văn Hiệp, Hầu Mạc Phú, Lê Hồng Lĩnh, Vương Khoa Hùng, message Trần Quang Nhã, message Nguyễn Duy Linh, message Nguyễn Gia Cương, Trần Vĩ, Văn Đức Thái, Diệp Phước Cường.
Hàng 2  
Nguyễn Đức Hải, Trần Bá Trung, Nguyễn Thới Hòa, Hoàng Gia Nguyên Tâm, Bùi Minh Hải, Bùi Tuấn Hùng, Phan Văn Phát, Trần Trọng Nhơn, Trần Ngọc Thi, Nguyễn Hoàng Trung, Lê Hữu Dũng, Phạm Minh Tài.
Hàng 1  
Nguyễn Anh Dũng, Trịnh Dũng, Lê Kim Tuấn, Nguyễn Đắc Cường, Thái Hồ Nam, Vũ Minh Tuấn, Dương Quốc Vũ, message Phạm Công Thành, Nguyễn Thanh Cường, Huỳnh Ngọc Bích, message Hoàng Quý Lâm, Nguyễn Khắc Tính.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-7Lớp 7-9 next