Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-7
previous Lớp 7-6Lớp 7-8 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Hồng Thảo Tri Ngô Phương
3 - Phạm Hữu Minh
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Đỗ Đình Hưng
3 - Hồng Thảo Tri Ngô Phương
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Hoàng Đình Phước
3 - Hồng Thảo Tri Ngô Phương
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Hồng Thảo Tri Ngô Phương
3 - Lê Trung Vinh
1 - Phạm Hữu Minh
2 - Lưu Văn Mạnh
3 - Nguyễn Thanh Hiệp
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Đỗ Đình Hưng
3 - Vông Đình Hòa
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Phạm Hữu Minh
2 - Lê Trung Vinh
3 - Nguyễn Thanh Hiệp
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Vương Bá Cảnh
3 - Dung Duy Tân
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Nguyễn Xuân Hữu
3 - Hồng Thảo Tri Ngô Phương
72-7-7-ed
Hàng 5  
message Hồ Minh Quan, Hứa Thông An, message Trần Mộng Hoàng, Nguyễn Thanh Hiệp, message Lê Quang Phước, message Nguyễn Thành Trí, message Nguyễn Văn Hạnh, message Phạm Hữu Minh, message Lê Minh Triết, Lưu Văn Hùng, Vũ Văn Bích, Uông Đình Hòa.
Hàng 4  
Lê Tùng Lâm, Cao Phát Phước, Đỗ Đình Hưng, Phạm Đăng Hòa, message Nguyễn Tiến Dũng, Hồng Thảo Tri Ngô Phương, Nguyễn Tôn Hoàng, message Phạm Bá Mạnh, Trương Thế Phúc, Tạ Hoàng Vũ, Nguyễn Phi Văn, Lý Hồng Sanh, Lưu Văn Mạnh.
Hàng 3  
Lâm Thế Hùng, message Bùi Hữu Tín, Hoàng Đình Phước, Nguyễn Anh Thao, Tạ Vĩnh Triều, message Bùi Minh Thảo, Trương Hoàng Thành, message Nguyễn Hoàng Tân, Đặng Ngọc Đường, Nguyễn Hữu Hoan, message Mai Bá Tùng, Lê Xuân Trường, Nguyễn Thành Quí.
Hàng 2  
Lê Hoàng Nam, message Dung Duy Tân, Nguyễn Tấn Việt, message Lê Trung Vinh, message Nguyễn Thành Long, Nguyễn Anh Tuấn, message Tô Hữu Hạnh, Nguyễn Nghi Quân, Nguyễn Quốc Vượng, message Lê Bảo Quốc, Thái Thanh Phong, Phạm Mạnh Quân, message Vương Bá Cảnh.
Hàng 1  
Tăng Phát Đạt, message Dương Trí Dũng, Vũ Quốc Anh, message Nguyễn Kim Thân, Đoàn Ngọc Sơn, message Nguyễn Trọng Tâm, Lâm Đăng Thông, Đào Huy Hoàng, Phạm Hữu Nghị, message Nguyễn Xuân Hữu, Trần Minh Tuấn, message Nguyễn Trung Hà.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-6Lớp 7-8 next