Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-5
previous Lớp 7-4Lớp 7-6 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - La Bái Huê
3 - Lâm Sinh Thư
1 - Lê Văn Anh
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Quốc Đoàn
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Lê Văn Anh
3 - La Bái Huê
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Lâm Sinh Thư
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Lê Kim Tuấn
1 - La Bái Huê
2 - Nguyễn Văn Mến
3 - Lê Châu Luân
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Hoàng Vinh Cơ
3 - Lê Văn Anh
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Huỳnh Văn Trung
2 - Lê Văn An
3 - La Bái Huê
1 - Nguyễn Đình Cảo
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - La Bái Huê
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Nguyễn An Tuấn
3 - Quách Thành Phát
72-7-5-ed
Hàng 5  
Lê Kim Tuấn, Nguyễn Văn Mến, Trần Hữu Khải, Nguyễn Công Tâm, message Nguyễn Bá Lợi, message Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Đức Quang, Quách Thành Phát, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Ngọc Hoàn, Huỳnh Quốc Bửu.
Hàng 4  
Nguyễn Ngọc Tài, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Quang Tiền, Trương Sỹ, Lê Châu Luân, message Phan Thanh Phương, Trần Mạnh Tiến, Hồ Quang Thi, Nguyễn Văn Lộc, Lương Bắc Việt, Vũ Minh Châu, La Bái Huê, Lê Toàn Thắng.
Hàng 3  
Nguyễn Quốc Đoàn, message Nguyễn Đình Cảo, Hoàng Vĩnh Cơ, message Vũ Hùng Tuấn, Lê Văn Mãnh, message Trương Quang Minh, Dương Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Nam Thành, Phạm Đức Vinh, Lâm Sinh Thư, Võ Thành Tươi, Nguyễn Nhựt Nam, Trần Thanh Tuyền.
Hàng 2  
Lương Đoan Tuấn, Lâm Phi Hùng, Trần Văn Vĩnh, Lê Hữu Tài, message Phạm Nguyễn Văn Anh Kiệt, Huỳnh Văn Trung, Trần Tấn An, Nguyễn Hữu Quang, Trương Thanh Tuấn, Nguyễn Hữu Phương, Trần Kim Khánh, Khương Thế Hùng, Lê Thanh Nghĩa.
Hàng 1  
Tôn Tiến Long, Trần Minh Dũng, Nguyễn Đắc Bình, Trần Văn Ngọc, message Nguyễn Tấn Trung, message Nguyễn Văn Thọ, message Lương Thống Nhứt, message Nguyễn Văn Thành, message Ngụy Ngọc Phong, message Nguyễn An Tuấn, message Lê Văn Anh, Bành Định Tuấn, Nguyễn Nam Hà.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-4Lớp 7-6 next