Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-4
previous Lớp 7-3Lớp 7-5 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Chí Dũng
2 - Lư Tô
3 - Nguyễn Vọng Các
1 - Nguyễn Đức Hải
2 - Trần Chí Dũng
3 - Bùi Xuân Tiến
1 - Trần Chí Dũng
2 - Lâm Thanh Thọ
3 - Lư Tô
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Trần Chí Dũng
2 - Trần Văn Thăng
3 - Bùi Xuân Tiến
1 - Trần Chí Dũng
2 - Đoàn Thanh Sơn
3 - Lư Tô
1 - Trần Chí Dũng
2 - Nguyễn Vọng Cá
3 - Vương Hữu Thiên
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Trần Chí Dũng
2 - Nguyễn Ngọc Trang
3 - Lư Tô
1 - Lư Tô
2 - Trần Chí Dũng
3 - Trần Văn Thăng
1 - Bùi Xuân Tiến
2 - Trần Long Nhi
3 - Lâm Kỳ Tâm
72-7-4-ed
Hàng 5  
Trương Trường Chinh, Nguyễn Văn Cường, message Hồ Quí Tâm, Mai Văn Thanh, Mai Văn Hòa, Đặng Đức Siêu, message Trần Quốc Minh, Trần Văn Thăng, message Trần Chí Dũng, Nguyễn Đức Tấn, Mai Văn Hiệp.
Hàng 4  
Hứa Thông Trí, Lê Nguyên Tường, message Nguyễn Minh Đạt, message Bùi Xuân Tiến, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Minh Nhựt, Huỳnh Văn Thuần, Nguyễn Vọng Các, Đoàn Thanh Sơn, message Trần Long Nhi, message Diệp Thế Nghiệp, message Trần Minh Tân.
Hàng 3  
Đỗ Khắc Thanh Liêm, Trần Văn Hương, Đỗ Phạm Hoàng, Phan Châu Hải, Lê Gia Chiếu, Đỗ Phi Hùng, message Lư Tô, Lâm Thanh Thọ, message Vĩnh Nguyện, Ngô Mạnh Đạt, Lâm Kỳ Tâm, message Thái Phi Giao, Nguyễn Tấn Quân.
Hàng 2  
message Nguyễn Đức Hải, Trương An Liệt, Mai Thanh Sơn, message Trần Hữu Hội, Lê Minh Hoàng, Vương Hữu Thiện, Dương Quốc Việt, Đỗ Khắc Thanh Lâm, Nguyễn Văn Phúc, message Trần Văn Thao, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Thanh, Phạm Khánh Linh.
Hàng 1  
Nguyễn Vĩ Dũng, Nguyễn Hoàng Vũ, message Trương Thế Thanh, Dư Thiện Phước, Phạm Bá Tùng, Trần Tuấn Tú, Diệp Thế Hoàng, La Quốc Phi, Lê Vĩnh Khương, Lê Quang Tiến, Nguyễn Ngọc Trang, message Võ Phú Hải, message Nguyễn Văn Tùng, message Nguyễn Hoàng Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-3Lớp 7-5 next