Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-3
previous Lớp 7-2Lớp 7-4 next
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Hoàng Bảo Tuấn
2 - Huỳnh Phước Hải
3 - Nguyễn Anh Tuấn
1 - Huỳnh Phước Hải
2 - Hoàng Bảo Tuấn
3 - Hồ Minh Hoàng
1 - Huỳnh Phước Hải
2 - Đoàn Văn Toàn
3 - Hoàng Bảo Tuấn
TOÁN-HỌCANH VĂNLÝ HÓA
1 - Đinh Viết Tạo
2 - Nguyễn Phú Vinh
3 - Huỳnh Phước Hải
1 - Đoàn Văn Toàn
2 - Phan Lưu Giảng
3 - Huỳnh Long Minh
1 - Trương Minh Đạt
2 - Hoàng Bảo Tuấn
3 - Nguyễn Phú Vinh
VẠN VẬTSỬ ĐỊAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Phú Vinh
2 - Hoàng Bảo Tuấn
3 - Huỳnh Phước Hải
1 - Nguyễn Phú Vinh
2 - Lê Quốc Bảo
3 - Huỳnh Phước Hải
1 - Lữ Trung Cường
2 - Hồ Đăng Quang
3 - Nguyễn Phú Vinh
72-7-3-ed
Hàng 5  
Nguyễn Chí Thành, Trương Minh Đạt, message Trần Quốc Thắng, Nguyễn Ngọc Thành, message Huỳnh Long Minh, Lữ Trung Cường, Nguyễn Đình Thiện, message Hồ Đăng Quang, message Võ Đình Dũng, Nguyễn Văn Lý.
Hàng 4  
Vũ Quốc Hưng, message Đỗ Minh Thụy, message Đỗ Ngọc Sơn, Hồ Minh Hoàng, message Đinh Viết Tạo, Nguyễn Kim Bảng, message Phạm Ngọc Hoàng, Nguyễn Quốc Thắng, Cung Hồng Hiếu, Nguyễn Phú Vinh, message Trần Công Thành.
Hàng 3  
message Huỳnh Phước Hải, Lê Quốc Bảo, Nguyễn Toàn Đức, message Hồ Anh Tuấn, message Phan Minh Tiến, Mai Thái Sử, Đỗ Quang Hiền, Nguyễn Thành Phương, Huỳnh Ngọc Minh, message Huỳnh Văn Phúc, Phan Lưu Giảng, message Tạ Văn Hiển.
Hàng 2  
message Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Anh Tiến, message Huỳnh Ngọc Tuấn, message Ngô Việt Nam Châu, Nguyễn Văn Sáng, message Trương Ngọc Toàn, message Trần Anh Dũng, Lưu Đình Khôi, Nguyễn Quí Hùng, Nguyễn Quốc Tiến, message Trần Đức Thảo.
Hàng 1  
message Lê Phú Lộc, Hoàng Bảo Tuấn, Lê Trí Nhân, message Bùi Duy Khanh, message Trần Nguyễn Đình Khanh, message Sơn Trưởng, Lê Khải Hoàn, Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Thành Thân, message Nguyễn Thái Hoàng, message Phạm Ngọc Trường Sơn, Trần Minh Mẫn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-2Lớp 7-4 next