Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-6
previous Lớp 3-5Lớp 3-7 next
Ban khen danh dự
Tạ Lý Sơn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Nguyễn Hoàng
2 - Tạ Lý Sơn
3 - Đặng Quý Quang
1 - Nguyễn Văn Thanh
2 - Trần Quốc Bửu
3 - Liêu Tử Bằng
1 - Phạm Hữu Chung
2 - Trần Quang Bửu
3 - Phạm Quốc Chương
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Tạ Lý Sơn
2 - Nguyễn Ngọc Phú
3 - Nguyễn Văn Thanh
1 - Lê Nguyễn Hoàng
2 - Tạ Lý Sơn
3 - Đặng Quý Quang
1 - Tạ Lý Sơn
2 - Liêu Tử Bằng
3 - Phạm Hữu Chung
HỘI-HỌA
1 - Trần Quốc Bửu
2 - Nguyễn Hữu Dương
3 - Liên Tử Bằng
72-3-6-ed
Hàng 6  
message Trần Ngọc Sơn, Vũ Quang Hoàng, Nguyễn Tấn Quyền, message Huỳnh Hoàng Hải, Lê Vũ Cường, Trần Vĩnh Hoàng Thông, Phạm Duy Thống, message Ngô Mạnh Tùng, message Phạm Văn Thái.
Hàng 5  
Trần Quốc Bửu, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Tùng Phương, Trần Quốc Trung, message Huỳnh Ngọc, Trần Ngọc Hải, message Lê Minh Huy, Trần Trọng Hiển, Nguyễn Ngọc Hậu, Quan Trung Lễ, Nguyễn Hữu Dương.
Hàng 4  
Lâm Văn Chánh, Đặng Đình Thanh, message Võ Như Tâm, message Nguyễn Ngọc Trúc, Đặng Trần Vũ, Vũ Công Danh, Huỳnh Đức Hiền, message Huỳnh Công Lân, Nguyễn Anh Kiệt, message Vĩnh Việt Hưng, Nguyễn Hoàng Nam.
Hàng 3  
message Trần Hữu Dũng, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Phúc Duy, message Trương Thanh Liêm, Hoàng Đắc Trung, Trần Thanh Thoại, message Lê Huy Đông, Nguyễn Văn Hùng, Vũ Minh Châu, Trần Quang Dũng, Nguyễn Đức Kiên.
Hàng 2  
Nguyễn Hùng Tâm, message Lê Anh Tuấn, Phan Mạnh Hùng, message Phạm Quốc Chương, message Đinh Vũ Dũng, Đặng Quý Quang, Hồ Hữu Hạnh, message Phạm Hoàng Anh, Phạm Công Trí, message Hà Việt Long, message Nguyễn Văn Thanh.
Hàng 1  
Nguyễn Hùng Việt, message Liêu Tử Bằng, Vũ Anh Tuấn, Trần Phát Đạt, Nguyễn Hữu Thiện, Trần Quốc Phú, message Châu Tuấn, Nguyễn Tấn Thọ, Trần Quốc Nghĩa, message Nguyễn Hữu Duy, Huỳnh Ánh Trực, message Nguyễn Lê Hoàng Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-5Lớp 3-7 next