Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-4
previous Lớp 3-3Lớp 3-5 next
Ban khen danh dự
Âu Nhật Luân
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Âu Nhật Luân
2 - Nguyễn Khoa
3 - Âu Khánh Hoàng
1 - Nguyễn Khoa
2 - Lê Ngọc Ninh
3 - Âu Nhật Luân
1 - Lưu Bửu Lễ
2 - Âu Khánh Hoàng
3 - Âu Nhật Luân
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNTHƯỜNG THỨC
1 - Âu Nhật Luân
2 - Âu Khánh Hoàng
3 - Nguyễn Khoa
1 - Dương Thuận Hưng
2 - Âu Nhật Luân
3 - Võ Đình Huy
1 - Âu Nhật Luân
2 - Nguyễn Khoa
3 - Âu Khánh Hoàng
HỘI-HỌA
1 - Đặng Quốc Hoàng
2 - Âu Khánh Hoàng
3 - Âu Nhật Luân
72-3-4-ed
Hàng 5  
message Lê Quang Khải, message Lê Ngọc Ninh, Võ Đình Duy, Huỳnh Lộc Hỷ, Hà Văn Trung, Lê Nhật Linh, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Muôn, La Thanh Hải, Trần Minh Hoàng, message Trương Hoàng Nguyên, Đoàn Hùng Nghĩa, Nguyễn Thế Lâm, Trần Thiện Chí.
Hàng 4  
Nguyễn Bá Thành, Lưu Bửu Lễ, Trịnh Nhật Linh, message Hồ Bảo Long, Trần Quốc Danh, Long Thọ, Hồ Ngọc Châu Long, Nguyễn Thanh Ly, Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Lữ, Châu Nhật Thanh, message Quách Hồng Hùng, Nguyễn Thống.
Hàng 3  
message Lâm Đức Tính, Đặng Quốc Hoàng, message Đoàn Văn Bình, message Trần Đại Tân Phi, message Nguyễn Đình Hòa, message Âu Khánh Hoàng, Đoàn Trần Anh Tuấn, message Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Viết Hoàng, Đỗ Tuấn, message Nguyễn Văn Minh, Võ Thành Nhơn.
Hàng 2  
Phạm Xuân Tùng, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Linh Năng, Nguyễn Thanh Tùng, message Nguyễn Minh Cường, message Nguyễn Long Dũng, message Dương Quang Minh, message Đặng Hữu Khoa, Nguyễn Thanh Danh, Trần Minh Luận, Nguyễn Tấn Việt, Nguyễn Tôn Cường.
Hàng 1  
message Đặng Ngọc Hải, Lê Thiện Cảm, Vương Bá Ánh, Âu Nhật Luân, Lê Hữu Vinh, Ngô Minh Trung, Đặng Tấn Trung, message Dương Thuận Hưng, Lê Minh Tuấn, Hà Quốc Danh, Nguyễn Khoa.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-3Lớp 3-5 next