Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-7
previous Lớp 8-6Lớp 8-8 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Trần Ngọc Tiết
2 - Dương Thành Trung
3 - Trần Anh Tuấn
1 - Phạm Anh Minh
2 - Trần Anh Dũng
3 - Đào Trọng Nghĩa
1 - Nguyễn Văn Thành
2 - Trần Ngọc Tiết
3 - Trần Anh Tuấn
VẠN VẬTPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Trần Anh Tuấn
2 - Trần Công Tạo
3 - Nguyễn Đình Tuấn
1 - Nguyễn Hoàng Chương
2 - Trần Ngọc Tiết
3 - Vũ Quốc Lộc
1 - Trần Ngọc Tiết
2 - Dương Thành Trung
3 - Nguyễn Đình Tuấn
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Trần Văn Lợi
2 - Trần Công Tạo
3 - Trần Ngọc Tiết
1 - Lê Xuân Thắng
2 - Dương Thành Trung
3 - Trần Công Tạo
1 - Dương Thành Trung
2 - Nguyễn Thanh Liễu
3 - Nguyễn Đình Tuấn
THỂ DỤC
1 - Phạm Anh Minh
2 - Trình Ngọc Minh
3 - Nguyễn Văn Phụng
71-8-7-ed
Hàng 6  
message Lê Bá Hùng, Đào Đắc Thắng, Vũ Quốc Lộc, Lê Xuân Thắng, Phạm Gia Thành, message Bùi Quốc Minh, message Lâm Thanh Hòa, Bùi Quang Phúc, message Nguyễn Văn Phụng, Võ Sơn Hoằng.
Hàng 5  
Trần Văn Lợi, message Phạm Anh Minh, message Nguyễn Quang Lễ, message Trần Đình Vinh, Trần Anh Tuấn, Trần Ngọc Tiết, Tạ Thế Hiển, Đồng Trung Đông, Phan Hùng Minh, Võ Văn Thắng.
Hàng 4  
Nguyễn Minh Mẫn, Bùi Ngọc Dũng, message Dương Hồng Uy, Nguyễn Văn Thành, message Trần Công Tạo, message Bành Định Quốc, message Liễu Ngọc Hân, message Hồ Văn Minh, message Trịnh Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Liễu.
Hàng 3  
Nguyễn Quốc Huy, message Lê Anh Dũng, Chương Khoan, message Dương Trung Hưng, Nguyễn Thành Trực, Trần Ngọc Đỉnh, Nguyễn Đình Tuấn, message Dương Tuấn Dũng, message Đào Trọng Nghĩa, message Trần Phong Lưu.
Hàng 2  
message Đào Tiến Dũng, message Trần Ngọc Hiển, message Nguyễn Thanh Vân, message Nguyễn Trọng Dân, message Nguyễn Quang Minh, Tạ Xuân Lai, message Lê Thanh Chương, Lê Tuấn Đăng, message Trần Văn Thanh Sơn, message Đỗ Kỳ Phúc.
Hàng 1  
Gs. Trần Vĩnh Phước, message Trần Anh Dũng, Bùi Đắc Dũng, message Nguyễn Khắc Việt, message Dương Thành Trung, message Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Hoàng Chương, message Hồ Mộng Hùng, message Ngô Thế Hiền, message Lư Ứng Giai, message Trần Trí Trung.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-6Lớp 8-8 next