Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8-4
previous Lớp 8-3Lớp 8-5 next
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nguyễn Tiết Cang
2 - Nguyễn Đức Trí
3 - Võ Châu Phong
1 - Ngô Minh Hiến
2 - Nguyễn Tiết Cang
3 - Đỗ Đình Hoàng
1 - Nguyễn Bạch Thúy
2 - Nguyễn Tiết Cang
3 - Võ Châu Phong
VẠN VẬTPHÁP-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Võ Châu Phong
2 - Nguyễn Hữu Bằng
3 - Nguyễn Bạch Thúy
1 - Nguyễn Tiết Cang
2 - Võ Châu Phong
3 - Bùi Thế Hùng
1 - Nguyễn Bạch Thúy
2 - Đoàn Trọng Nhân
3 - Võ Châu Phong
TOÁN-HỌCLÝ HÓAHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tiết Cang
2 - Tư Đô Minh Dũng
3 - Nguyễn Công Thành
1 - Nguyễn Tiết Cang
2 - Nguyễn Bạch Thúy
3 - Nguyễn Hữu Bằng
1 - Đoàn Trọng Nhân
2 - Nguyễn Tiết Cang
3 - Nguyễn Duy Tuấn
THỂ DỤC
1 - Nguyễn Tiết Cang
2 - Trần Quang Trung
3 - Nguyễn Khắc Đức
71-8-4-ed
Hàng 6  
Nguyễn Tiến Dũng, Trần Mậu Công, Nguyễn Hữu Bằng, Trần Việt Hùng, Châu Quang Trung, message Đoàn Trọng Nhân, Gs. Đống Văn Quan.
Hàng 5  
message Ngô Minh Hiền, message Nguyễn Linh Bằng, Hứa Học Cẩn, Huỳnh Đăng Trung, Tư Đô Minh Dũng, message Phạm Công Bình, Nguyễn Phúc Bảo Tuấn, message Võ Công Danh, message Nguyễn Anh Dũng.
Hàng 4  
Tô Minh Chí, message Võ Long Hiển, message Mã Tấn Dũng, Ham Sam Ann, Nguyễn Đức Trí, Trương Trọng Bửu, Nguyễn Tấn Cường, message Bùi Thế Hùng, message Nguyễn Kỳ Dũng, message Nguyễn Bạch Thủy.
Hàng 3  
message Hoàng Văn Trung, message Đinh Hoài Bắc, Nguyễn Đình Đạt, Vũ Đình Khải, message Cao Thanh Dũng, message Trần Quang Trung, Nguyễn Cương, message Trần Chánh Thiện, Nguyễn Văn Trọng, message Trần Quang Thuận.
Hàng 2  
message Ngô Mạnh Dũng, message Châu Ngọc Chánh, Huỳnh Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Phi Phong, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Khắc Đức, message Võ Châu Phong, message Nguyễn Hữu Bình, message Phan Thành Duyên.
Hàng 1  
message Lê Phi Hổ, message Trương Văn Thành, message Nguyễn Công Thành, Trần Thanh Hải, message Quách Ngụy Vũ, Lương Tấn Trung, message Đỗ Đình Hoàng, message Lương Hữu Trí, message Nguyễn Tiết Cang, message Đường Minh Hùng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8-3Lớp 8-5 next